Informacje dotyczące wycieczki

Informacje dotyczące wycieczki zgodnie z § 1b ust. 1 lit. a) lub lit. b) punkt 1 - 4 ustawy nr 159/1999 Dz.U.

Pakiet oferowanych usług turystycznych przedstawia wycieczkę zgodnie z ustawą nr 159/1999 Dz.U., w sprawie niektórych warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz w sprawie wykonywania niektórych działalności w branży ruchu turystycznego, z późniejszymi zmianami, realizującą dyrektywę (UE) 2015/2302.

Przysługują Panu/Pani wszystkie prawa wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących wycieczek. DER Touristik CZ a.s., Regon: 45312974, z siedzibą Babákova 2390/2, Praha 4, Chodov, zapisane w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, syg. akt: B 7557, ponosi pełną odpowiedzialność za należyte świadczenie usług zawartych w wycieczce.

DER Touristik CZ, a.s., Regon: 45312974, z siedzibą Babákova 2390/2, Praha 4, Chodov, zapisane w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, syg. akt: B 7557 jest ustawowo zobowiązane do zapewnienia ochrony na wypadek upadłości (ubezpieczenie gwarancji albo gwarancja bankowa), na podstawie której dojdzie do zwrotu zrealizowanych płatności za usługi niewykonane z powodu upadłości. Jeżeli wycieczka obejmuje również transport, zostanie Panu/Pani zapewniona repatriacja.

Podstawowe prawa klienta zgodnie z ustawą nr 159/1999 Dz.U., z późniejszymi zmianami oraz ustawy nr 89/2012 Dz.U. – kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami:

 1. Przed zawarciem umowy o organizację wycieczki klient otrzyma wszystkie potrzebne informacje dotyczące wycieczki zgodnie z 9a ustawy nr 159/1999 Dz.U., w sprawie niektórych warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz w sprawie wykonywania niektórych działalności w branży ruchu turystycznego, z późniejszymi zmianami, tj. np. miejsce docelowe podróży albo pobytu, środki transportu, zakwaterowanie, wyżywienie, itp.
 2. Biuro podróży ponosi wobec klienta odpowiedzialność za należyte świadczenie wszystkich usług turystycznych zawartych w umowie o organizację
 3. Klient otrzyma numer telefonu na wypadek nagłej potrzeby albo dane dotyczące miejsca kontaktowego, w którym może skontaktować się z biurem podróży albo agencją podróży pośredniczącą w sprzedaży
 4. Klient może z odpowiednim wyprzedzeniem oraz ewentualnie po uiszczeniu kosztów dodatkowych przenieść umowę o organizację wycieczki na inną osobę.
 5. Podwyższenie ceny wycieczki możliwe jest tylko w przypadku wzrostu konkretnych kosztów (np. wzrostu cen paliwa), o ile taka opcja została wyraźnie ustalona w umowie o organizację wycieczki, nie później jednak niż 20 dni przed rozpoczęciem Jeżeli wzrost ceny przekroczy 8 % ceny wycieczki, klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeśli biuro podróży zastrzeże sobie prawo do podwyższenia ceny wycieczki, to w przypadku obniżenia odpowiednich kosztów, klientowi przysługuje prawo do uzyskania zniżki ceny wycieczki.
 6. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umowy bez uiszczenia opłaty anulacyjnej (opłaty storno) oraz do zwrotu wszystkich płatności w przypadku istotnej zmiany jakiegokolwiek zasadniczego elementu wycieczki za wyjątkiem W razie odwołania wycieczki przez biuro podróży przed rozpoczęciem wycieczki klientowi przysługuje prawo do zwrotu ceny wycieczki oraz ewentualnie do odszkodowania.
 7. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umowy bez uiszczenia opłaty anulacyjnej (opłaty storno) przed rozpoczęciem wycieczki, jeżeli w miejscu docelowym podróży albo pobytu lub w jego bezpośredniej okolicy występują nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, mające istotny wpływ na realizację wycieczki lub na transport osób do miejsca docelowego podróży albo pobytu (np. poważne problemy związane z bezpieczeństwem w miejscu docelowym podróży albo pobytu, które mogą wpływać na wycieczkę).
 8. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem wycieczki pod warunkiem zapłaty odpowiedniej i uzasadnionej opłaty anulacyjnej (opłaty storno).
 9. Jeżeli po rozpoczęciu wycieczki nie można zapewnić zrealizowania jej zasadniczych elementów wynikających z umowy, klientowi należy zaproponować odpowiednie, bezpłatne rozwiązanie zastępcze. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umowy bez zapłaty opłaty anulacyjnej (opłaty storno), o ile usługi nie są świadczone zgodnie z umową, fakt ten wpływa istotnie na świadczenie usług zawartych w wycieczce, a biuro podróży nie zaproponowało klientowi odpowiedniego rozwiązania zastępczego.
 10. W razie niezrealizowania albo nienależytego świadczenia usług turystycznych zawartych w wycieczce, klientowi przysługuje prawo do zniżki ceny wycieczki, odszkodowania albo zniżki ceny i odszkodowania jednocześnie.
 11. Biuro podróży zobowiązane jest do udzielenia pomocy, jeżeli klient znajdzie się w trudnej
 12. W razie popadnięcia biura podróży w stan upadłości klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej zaliczki albo ceny wycieczki wraz z ceną zapłaconą za bon na wycieczkę w przypadku niezrealizowania wycieczki, lub do różnicy pomiędzy zapłaconą ceną wycieczki a ceną częściowo realizowanej wycieczki w przypadku upadłości po rozpoczęciu realizacji W razie popadnięcia biura podróży w stan upadłości po rozpoczęciu realizacji wycieczki, która obejmuje również transport, zostanie zapewniona repatriacja klienta. DER Touristik CZ, a.s., Regon: 45312974, z siedzibą Babákova 2390/2, Praha 4, Chodov, zapisane w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, syg. akt: B 7557 zapewniło sobie ochronę na wypadek upadłości (ubezpieczenie gwarancji albo gwarancja bankowa) za pośrednictwem podmiotu Raiffeisenbank a. s., Regon: 49240901, z siedzibą Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, kontakt: tel.: +420 800 900 900, fax: +420 234 402 111, email: info@rb.cz. Klient powinien skontaktować się z wymienionym podmiotem w przypadku niezrealizowania usług z powodu upadłości biura podróży.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2015/2302 implementowana do czeskiego porządku prawnego w postaci ustawy nr 159/1999 Dz.U., w sprawie niektórych warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz w sprawie wykonywania niektórych działalności w branży ruchu turystycznego, w brzmieniu ustawy nr 111/2018 Dz. i § 2521 - 2549a ustawy nr 89/2012 Sb. – kodeks cywilny, w brzmieniu ustawy nr 111/2018 Dz., które są dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Lokalnego (http://www.mmr.cz); niniejsza forma publikacji posiada charakter informacyjny.

×

Aby zarządzać swoimi ulubionymi ofertami, proszę się zarejestrować/zalogować

Lub możesz się zarejestrować Nie pamiętasz danych logowania?