Ogólne warunki uczestnictwa

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY WYCIECZEK - DER Touristik CZ a.s. właściciela znaku handlowego i marki ochronnej NEV-DAMA

z siedzibą Praha 4 - Chodov, Babákova 2390/2, 148 00, Regon: 45312974,zapisanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, syg. 7557 (zwanej dalej DTCZ)

I. Preambuła

  1. Niniejsze Ogólne warunki stanowią integralną część Umowy o imprezę turystyczną (zwanej dalej UOIT) zawieranej z Klientami DTCZ, na podstawie której Klienci uczestniczą w imprezie turystycznej lub korzystają z usług świadczonych przez DTCZ. Wraz z zawarciem UOIT Klient wyraża bezwarunkową zgodę na niniejsze Ogólne warunki.
  2. DTCZ zajmuje się sprzedażą imprez turystycznych oraz pośredniczeniem w sprzedaży usług związanych z ruchem turystycznym, niestanowiących powiązanych usług turystycznych (zwanych dalej „inne usługi związane z ruchem turystycznym“). DTCZ organizuje standardowe wycieczki wymienione na naszej stronie internetowej (zwanej dalej online) oraz usługi turystyczne na zamówienie dla indywidualnych Klientów i grup zgodnie z umową (zwane dalej „imprezą turystyczną“). Dla Klientów z dojazdem własnym pośredniczy w zapewnieniu zakwaterowania w hotelach, pensjonatach i kempingach wraz z innymi usługami związanymi z ruchem turystycznym

II. Przedmiot warunków

  1. Przedmiotem niniejszych Ogólnych warunków jest uregulowanie wymienionych poniżej kwestii wynikających z UOIT zawartej pomiędzy DTCZ jako organizatorem imprezy turystycznej i Klientem jako uczestnikiem imprezy turystycznej.
  2. Jeżeli UOIT zawiera zaakceptowane przez DTCZ warunki odbiegające od regulacji zawartych w niniejszych Ogólnych warunkach, w pierwszej kolejności obowiązują warunki określone w UOIT.

III. Zawarcie umowy o imprezę turystyczną

  1. Przed złożeniem przez Klienta wiążącego zamówienia, ewent. przed zawarciem UOIT, DTCZ zapozna Klienta z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych i przekaże Klientowi na stosownym wzorze formularza informacje, czy jest to impreza turystyczna czy powiązane usługi turystyczne oraz informacje dotyczące sposoby ochrony prawnej klienta
  2. UOIT spełnia wszystkie najważniejsze wymagania stawiane UOIT określone w § 2527 ustawy nr 89/2012 Sb. (Kodeks cywilny Republiki Czeskiej – zwany dalej kc) oraz pozostałe wymagania UOIT zgodnie z § 2528 kc. Klient podpisując UOIT oświadcza, że:
   1. wraz z projektem UOIT zostały mu przesłane Ogólne warunki oraz Ważne informacje, stanowiące integralną część UOIT, że zapoznał się, jak i pozostały uczestnicy, z niniejszymi warunkami oraz że wszyscy uczestnicy - podróżni wyrażają na nie zgodę;
   2. zostały mu przekazane informacje wraz ze szczegółowym opisem imprezy turystycznej;
   3. został mu przekazany dokument dotyczący ubezpieczenia DTCZ od upadłości;
   4. został mu przekazany stosowny formularz zgodnie z rozporządzeniem nr 122/2018 kc o wzorach formularzy poszczególnych rodzajów imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych;
   5. zostały mu udzielone informacje ogólne dotyczące wymagań paszportowych i wizowych włącznie z przybliżonymi terminami otrzymania wizy, informacje dotyczące wymagań zdrowotnych państwa podróży;
   6. zostały mu przekazane dane kontaktowe do miejscowego przedstawiciela organizatora;
   7. jest uprawniony do zawarcia UOIT, również na rzecz innych podróżnych oraz że ci inni podróżni należycie upoważnili go do ich zgłoszenia i uczestnictwa w imprezie turystycznej. Jeżeli Klient zawiera UOIT na rzecz osoby poniżej 18 lat, oświadcza, że jest jej przedstawicielem ustawowym, ewentualnie, że posiada jej zgodę oraz wyraża zgodę na udział niepełnoletniej osoby we wszystkich częściach imprezy turystycznej. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wszystkich podanych przez niego danych w UOIT.
  1. Umowa o imprezę turystyczną wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony umowy, z mocą obowiązującą z chwilą zapłacenia zaliczki na cenę imprezy turystycznej. Jeżeli Umowa o imprezę turystyczną została zawarta ustnie lub on-line, DTCZ wyda Klientowi Zaświadczenie o imprezie turystycznej w postaci tekstowej (zwane dalej ZOW). W przypadku wystawienia ZOW Umowa o imprezę turystyczną wchodzi w życie z dniem wydania ZOW z mocą obowiązującą z chwilą zapłacenia zaliczki na cenę imprezy turystycznej. W przypadku braku należytego i terminowego zapłacenia przez Klienta zaliczki na cenę imprezy turystycznej Umowa o imprezę turystyczną wygasa ze skutkiem od daty zawarcia.
  2. Za wywiązanie się ze zobowiązań innych zgłoszonych osób wymienionych w UOIT odpowiada Klient (zamawiający), z którym UOIT jest zawierana.
  3. W online katalogu imprez turystycznych DTCZ, ofercie internetowej lub z pozostałych ofert przetworzonych przez DTCZ, którymi dysponuje Klient, znajdują się, jeżeli wchodzą w skład oferty imprezy turystycznej, niektóre z następujących usług:
   1. określenie miejsca docelowego podróży lub pobytu, trasy i długości pobytu włącznie z terminami,
   2. liczba nocy, charakterystyka zakwaterowania, jego lokalizacja, najważniejsze oznaczenia i ewentualna kategoria turystyczna, do której miejsce docelowe podróży lub pobytu zostało zaklasyfikowane zgodnie z zasadami danego państwa
   3. informacje dotyczące transportu, tj. uzgodnione środki transportu, ich cechy i kategoria, miejsca, terminy i godziny odjazdu i przyjazdu, czas trwania i miejsca przystanków oraz połączenia transportowe,
   4. informacje dotyczące uzgodnionego wyżywienia.

Jeżeli powyższe informacje nie zostały wymienione w online katalogu, ofercie internetowej lub pozostałych ofertach DTCZ, zostaną określone bezpośrednio w UOIT zawartej pomiędzy Klientem a DTCZ. Informacje dotyczące lokalizacji, kategorii turystycznej, stopnia wyposażenia, najważniejszego charakterystycznego oznakowania zakwaterowania są zgodne z przepisami prawa danego państwa.

  1. DTCZ przesyła informacje zgodnie z § 2529 kc (zwane dalej „Instrukcjami przed wyjazdem“) na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, e-mailem lub pocztą. Jeżeli Klient nie otrzyma Instrukcji przed wyjazdem na 3 dni przed skorzystaniem z pierwszej usługi, prosimy o kontakt z DTCZ. Niniejsze Instrukcje przed wyjazdem zawierają wszystkie informacje prawne, szczególnie informacje zgodnie z § 2528 kc lit. j) i l).

IV. Cena imprezy turystycznej

  1. Cena imprezy turystycznej jest ustalona zgodnie z online katalogiem imprez turystycznych wydawanym przez DTCZ, ofertą internetową lub pozostałymi ofertami DTCZ. Cena całkowita imprezy turystycznej podana w UOIT jest ostateczna. Cena całkowita obejmuje wszystkie podatki i opłaty, o których DTCZ posiada wiedzę w czasie przygotowywania oferty imprezy turystycznej. Jeżeli nie można w odpowiedni sposób obliczyć dodatkowych kosztów przed zawarciem UOIT, DTCZ poda rodzaj dodatkowych kosztów, które Klient może jeszcze ponieść. W poszczególnych miejscach docelowych może zostać wprowadzony obowiązek wniesienia dodatkowych opłat, np. opłaty klimatycznej. Z tego względu nie można wkalkulować niniejszych opłat do ceny całkowitej imprezy turystycznej, a ich ewentualne zapłacenie odbędzie się w miejscu pobytu zgodnie z zaleceniami miejscowych władz samorządowych.
  2. Cena imprezy turystycznej obejmuje usługi wyszczególnione dla każdej imprezy turystycznej w online katalogu DTCZ, ofercie internetowej lub w pozostałych ofertach przygotowanych przez DTCZ, ewentualnie szczegółowo określone w UOIT.
  3. W przypadku zakupu imprezy turystycznej w okresie od 22.11.2022 (dotyczy wyłącznie imprez turystycznych z pobytem od 22.11.2022 do 30.04.2023) cena imprezy turystycznej jest płatna z reguły w 2 ratach, przy czym termin płatności pierwszej raty zaliczkowej w wysokości 30 % całkowitej ceny imprezy turystycznej wynosi do 3 dni po zawarciu UOIT, termin płatności drugiej raty stanowiącej dopłatę do ceny imprezy turystycznej upływa najpóźniej na 6 tygodni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W przypadku zakupu imprezy turystycznej w okresie od 22.11.2022 do 31.01.2023 włącznie (dotyczy wyłącznie imprez turystycznych z pobytem od 01.05.2023 do 31.10.2023) cena imprezy turystycznej jest płatna w trzech ratach. Termin płatności pierwszej raty zaliczkowej w wysokości 200 PLN / UOIT wynosi do 3 dni po zawarciu UOIT. Termin płatności drugiej raty zaliczkowej do wysokości 30 % całkowitej ceny imprezy turystycznej upływa 31.03.2023. Termin płatności ostatniej raty zaliczkowej stanowiącej dopłatę do ceny imprezy turystycznej upływa nie później niż na 6 tygodni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W przypadku zakupu imprezy turystycznej w okresie po 01.02.2023 cena imprezy turystycznej jest płatna z reguły w 2 ratach, przy czym termin płatności pierwszej raty zaliczkowej w wysokości 30 % całkowitej ceny imprezy turystycznej wynosi do 3 dni od dnia zawarcia UOIT, termin płatności drugiej raty stanowiącej dopłatę do ceny imprezy turystycznej upływa najpóźniej na 6 tygodni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
  4. W przypadku zawarcia UOIT w okresie krótszym niż 6 tygodni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej cena imprezy turystycznej jest płatna jednorazowo w terminie do 2 dni od dnia zawarcia UOIT. Cena imprezy turystycznej musi być jednak każdorazowo uiszczona na rachunek DTCZ w pełnej wysokości przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
  5. Klient jest zobowiązany do zapłacenia rat ceny imprezy turystycznej na rzecz DTCZ. Zapłaty dokona samodzielnie, gotówką w punkcie sprzedaży DTCZ, ewentualnie przelewem na rachunek DTCZ prowadzony w banku PKO S.A., numer rachunku: 38 1240 5918 1111 0010 4699 4931 lub za pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy DTCZ, poprzez którego doszło do zawarcia UOIT, ewentualnie voucherem/ kuponem wydanym przez nasze BP. Przy opłacie voucherem/kuponem zasadą jest, że Klient może zapłacić tylko pełną wartością nominalną vouchera/kuponu. Pozostałe warunki ustalone przez wydającego voucher/kupon pozostają bez zmian. Za należyte i terminowe uregulowanie rat odpowiedzialność ponosi Klient. W przypadku płatności ceny imprezy turystycznej przelewem na rachunek cena (ewentualnie zaliczka lub dopłata) jest uważana za uregulowaną w dniu przypisania jej na rachunek DTCZ.
  6. DTCZ jest uprawnione do zmiany sposobu i terminów zapłacenia ceny imprezy turystycznej z tym, że zmiana ta stanowi nieistotną zmianę UOIT. Zmiana ta zostanie podana w UOIT, ewentualnie Klient zostanie o niej poinformowany w formie pisemnej.
  7. Jeżeli zaliczka, dopłata do ceny imprezy turystycznej lub w przypadku płatności jednorazowej cena imprezy turystycznej nie została zapłacona w przewidzianym terminie, DTCZ jest uprawnione do odstąpienia od UOIT. Klient w takim przypadku jest zobowiązany do zapłacenia odstępnego (opłaty za anulowanie) w wysokości przewidzianej w art. VIII. Przed odstąpieniem od UOIT DTCZ może wyznaczyć Klientowi dodatkowy termin płatności. Jeżeli DTCZ nie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, a cena nie została uregulowana w pełnej wysokości również przed rozpoczęciem imprezy turystycznej kwota ta zostanie automatycznie zaliczona z zapłaconymi do tej pory zaliczkami na poczet ceny imprezy turystycznej, na co Klient wyraźnie wyraża zgodę.

V. Prawa i obowiązki klienta

  1. Klient jest uprawniony do:
   1. żądania świadczenia wszystkich usług szczegółowo określonych dla każdej imprezy turystycznej;
   2. reklamowania ewentualnych wad świadczonych usług. Jeżeli Klient stwierdzi, że usługa świadczona przez biuro podróży ma wadę, może skorzystać ze swojego prawa z tytułu odpowiedzialności za niniejszą wadę (zwane dalej „reklamacją“). Wycieczka ma wadę, jeżeli którakolwiek z usług związanych z ruchem turystycznym włączonych w imprezę turystyczną nie jest świadczona zgodnie z UOIT. Klient może skorzystać z prawa do reklamacji w formie pisemnej lub ustnie do protokołu potwierdzonego jego podpisem. Klient może skorzystać z prawa do reklamacji w imieniu swoim a także w imieniu osób, w imieniu których zamówił reklamowane usługi w ramach swojej UOIT. Jeżeli wadę można usunąć Klient jest zobowiązany zgodnie z § 2900 do 2903 NOZ (Nowego kodeksu cywilnego Republiki Czeskiej) we własnym interesie ustnie lub pisemnie skorzystać z prawa do reklamacji bezzwłocznie po stwierdzeniu wady zgłaszając ją rezydentowi DTCZ w miejscu imprezy turystycznej (zwanego dalej „rezydentem“ lub „delegatem“), w celu zapobiegania powstania szkody a także zastosowania środków naprawczych w miejscu świadczenia usługi. Klient wyznaczy również stosowny termin na usunięcie wady, chyba że DTCZ odmówi usunięcia wady lub zachodzi konieczność natychmiastowego zastosowania środków naprawczych. Jeżeli wycieczka ma wadę, którą Klient bezzwłocznie zgłosił, Klientowi przysługuje prawo do rabatu z ceny w wysokości stosownie do zakresu i okresu istnienia wady. DTCZ usunie wadę imprezy turystycznej, chyba że nie jest to możliwe lub usunięcie wady, ze względu na zakres wady i wartości danych usług turystycznych, wymaga poniesienia nieproporcjonalnych kosztów. Jeżeli DTCZ nie usunie wady w wyznaczonym terminie Klientowi przysługuje prawo do usunięcia wady samemu i dochodzenia zwrotu niezbędnych kosztów. W przypadku istotnej wady Klient może odstąpić od UOIT bez pokrywania opłaty za odstąpienie. Jeżeli istotne wady imprezy turystycznej pojawią się po odjeździe, DTCZ, bez dodatkowych kosztów dla Klienta, zaproponuje stosowe rozwiązanie zastępcze, o ile to możliwe, w takiej samej lub wyższej jakości niż została uzgodniona w UOIT, by wycieczka mogła być kontynuowana; niniejsze obowiązuje również w przypadkach, kiedy powrót Klienta w miejsce wyjazdu odbędzie się w inny niż uzgodniony sposób. Jeżeli proponowane rozwiązanie zastępcze jest niższej jakości niż jakość, którą określono w UOIT, DTCZ udzieli Klientowi stosownego rabatu. Klient może zaproponowane rozwiązanie zastępcze odrzucić wyłącznie wówczas, jeżeli nie jest porównywalne z tym, co zostało uzgodnione w UOIT lub rabat nie został udzielony w stosownej wysokości. W tej sytuacji DTCZ jest zobowiązane, jeżeli wycieczka obejmuje transport, zapewnić Klientowi bezzwłocznie i bez dodatkowych kosztów dla Klienta równoważny transport do miejsca wyjazdu lub do innego miejsca, uzgodnionego przez strony umowy. Jeżeli w wyniku nieuniknionych i wyjątkowych okoliczności nie można zapewnić powrotu Klienta zgodnie z UOIT, DTCZ ponosi koszty na niezbędne zakwaterowanie, jeżeli to możliwe w równoważnej kategorii, maksymalnie za trzy noce dla jednego Klienta. DTCZ nie może powoływać się na nieuniknione i wyjątkowe okoliczności, jeżeli na takie okoliczności nie może zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Unii Europejskiej powołać się dany przewoźnik. Po zakończeniu korzystania z usług Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej lub podpisania protokołu z ustnego zawiadomienia o reklamacji, bezzwłocznie, najpóźniej jednak w terminie do dwóch lat od zakończenia imprezy turystycznej, w przeciwnym razie prawo Klienta wygasa. Zalecamy, by Klienci zgłaszali reklamację bezzwłocznie w miejscu docelowym lub natychmiast po powrocie z miejsca docelowego, aby rozwiązanie reklamacji usług było dla Klienta satysfakcjonujące. Klient jest zobowiązany do niezbędnej współpracy podczas rozwiązywania reklamacji. Jeżeli Klient korzysta z usług bez obecności rezydenta DTCZ lub innego uprawnionego przedstawiciela, a świadczona usługa ma wady, Klient jest zobowiązany zadbać również o terminowe i należyte skorzystanie z praw wobec dostawców/ świadczeniodawców usług w kraju czy za granicą. Klient w każdej sytuacji jest zobowiązany do postępowania w taki sposób, by zapobiegać powstaniu szkody lub strat na niekorzyść swoją, pozostałych Klientów, DTCZ oraz jego partnerów handlowych. DTCZ ponosi odpowiedzialność za szkodę i straty, spowodowane w wyniku naruszenia swoich zobowiązań przez DTCZ lub jego świadczeniodawcy. DTCZ nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkodę, jeżeli została spowodowana przez Klienta, osoby trzecie, niezwiązane ze świadczeniem usług lub wyjątkową, nie dającą się przewidzieć i nie do pokonania przeszkodę, powstałą niezależnie od woli świadczeniodawcy

Jeżeli umowa międzynarodowa, wiążąca dla Republiki Czeskiej, umożliwia ograniczenie wysokości odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku naruszenia obowiązku wynikającego z umowy lub warunków odszkodowania, DTCZ porywa szkodę wyłącznie do wysokości niniejszego ograniczenia. Obowiązek DTCZ do odszkodowania wynosi maksymalnie trzykrotność całkowitej ceny imprezy turystycznej, z wyjątkiem szkody powstałej z winy DTCZ lub uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli DTCZ powstała szkoda w wyniku naruszenia obowiązków przez Klienta, np. koszty powstałe w związku z pomocą choremu Klientowi lub w związku z jego obrażeniami, w związku z zagubieniem jego dokumentów podróży poprzez zapewnienie transportu i dodatkowego zakwaterowania, w związku z uszkodzeniem pomieszczeń mieszkalnych lub środka transportu, Klient jest zobowiązany do pokrycia niniejszej szkody

Klientowi przysługuje prawo do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego powstałego w związku z umową o zorganizowanie imprezy turystycznej. Podmiotem właściwym rzeczowo do rozstrzygnięcia pozasądowych sporów konsumenckich powstałych w związku z umowami o imprezę turystyczną jest Czeska Inspekcja Handlowa. Postępowanie nie jest odpłatne, wszczynane jest na wniosek Klienta, złożony w terminie najpóźniej do 1 roku od dnia, w którym Klient skorzystał ze swojego prawa, stanowiącego przedmiot sporu, po raz pierwszy w stosunku do DTCZ. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdują się na stronie internetowej Czeskiej Inspekcji Handlowej www.coi.cz. Ze względu na możliwość zakupienia imprezy turystycznej on-line istnieje również możliwość wykorzystania do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu platformy do rozstrzygania sporów on-line. Szczegółowsze informacje o warunkach rozwiązywania sporu on-line znajdują się na stronie https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show;

   1. do zapoznania go ze wszystkimi ewentualnymi zmianami terminu, programu, zakresu i jakości usług oraz ceny imprezy turystycznej.
  1. Po zawarciu UOIT można na wniosek Klienta przeprowadzić zmianę osoby Klienta, o ile jest to obiektywnie możliwe (szczególnie z powodów czasowych i warunków innych usługodawców). Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Klient może pisemnie poinformować DTCZ, że w imprezie turystycznej zamiast Klienta weźmie udział inna osoba wymieniona w zawiadomieniu. Zmiana w osobie Klienta w stosunku do DTCZ jest obowiązująca, jeżeli Klient terminowo doręczy zawiadomienie w formie pisemnej wraz z oświadczeniem nowego Klienta, że wyraża zgodę na zawartą UOIT oraz że wywiąże się z Warunków uczestnictwa w imprezie turystycznej. Zawiadomienie jest złożone terminowo, jeżeli zostanie doręczone na minimum 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Poprzedni oraz nowy Klient solidarnie odpowiadają za zapłacenie ceny imprezy turystycznej. W takim przypadku Klient zobowiązuje się do uregulowania opłaty manipulacyjnej w wysokości 40 PLN/osobę.
  2. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia wniosku do DTCZ o częściową zmianę zamówionych usług fakultatywnych, określonych w UOIT (typ karnetu narciarskiego, zmiana usług plażowych itp.) w zamian za inne usługi. Jeżeli zmiana ta będzie możliwa i zostanie przeprowadzona, Klient zobowiązuje się do zapłacenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 40 PLN/osobę.
  3. Klient jest zobowiązany do:
   1. zapłacenia uzgodnionej ceny imprezy turystycznej oraz innych usług fakultatywnych zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami,
   2. rozpoczęcia imprezy turystycznej w uzgodnionym terminie, ewentualnie dotrzeć do określonego punktu odjazdu w określonym czasie,
   3. zapewnienia sobie ważnego dokumentu podróży, ewentualnie odpowiedniej wizy wjazdowej,
   4. przestrzegania przepisów paszportowych, celnych, zdrowotnych i innych kraju, do którego podróżuje; wszystkie koszty, powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ww. przepisów ponosi klient,
   5. przestrzegania instrukcji dla uczestników imprezy turystycznej oraz instrukcji pilota, rezydenta lub innej osoby upoważnionej przez DTCZ odpowiedzialnej za imprezę turystyczną,
   6. bezzwłocznego zawiadomienia o powstałych wadach odpowiedniego rezydenta, pilota, reprezentanta biura podróży lub innej osoby upoważnionej przez DTCZ odpowiedzialnej za imprezę turystyczną. Jeżeli złożenie zawiadomienia w powyższy sposób nie jest możliwe, należy złożyć go po powrocie z imprezy turystycznej, najlepiej w formie pisemnej bezpośrednio DTCZ,
   7. przestrzegania warunków dotyczących zakwaterowania, wyżywienia, przewozu oraz innych usług, określonych przez usługodawców niniejszych usług,
   8. wywiązywania się z innych obowiązków przewidzianych dla niego przez przepisy prawne,
   9. zapewnienia, by z wymienionych obowiązków i warunków wywiązali się wszyscy uczestnicy wymienieni w UOIT.
  4. Klientowi, który nie skorzysta ze wszystkich uzgodnionych usług, bez winy DTCZ, nie przysługuje prawo do zwrotu ich kosztów.
  5. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w związku z wprowadzeniem w trakcie podróży środków zapobiegających epidemii lub innych środków nadzwyczajnych może nastąpić zmiana zakresu lub jakości uzgodnionych usług (np. ograniczenia związane z transportem, ograniczenia usług, w szczególności zakres i sposób zapewnienia wyżywienia, usług dotyczących zakwaterowania i usług z tym związanych, zamknięcie lub ograniczenie działalności poszczególnych hoteli, plaż, basenów, boisk sportowych, atrakcji itp.). Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich środków podjętych w związku z wprowadzeniem przeciwdziałań epidemiologicznych lub innych środków nadzwyczajnych (zwłaszcza noszenie maseczek, odstępy, pomiar temperatury ciała, obecne przepisy dotyczące korzystania z plaży, basenów, boisk sportowych i wszystkich atrakcji, zasady zwiedzanie zabytków i innych atrakcji w miejscu docelowym). Odstępstwa od uzgodnionych usług nie ustanawiają prawa Klienta i innych pasażerów, na rzecz których zawarta została niniejsza umowa podróży, do obniżenia ceny podróży, odszkodowania za szkody, szkody niematerialnej lub prawa do odstąpienia od umowy podróży.

VI. Prawa i obowiązki DTCZ

  1. DTCZ zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia nieistotnych zmian w swoich zobowiązaniach umownych. DTCZ jest zobowiązane do poinformowania Klienta o zmianach w postaci pisemnej w jasny i zrozumiały sposób. Wprowadzenie nieistotnych zmian nie uprawnia Klienta do odstąpienia od UOIT.
  2. Jeżeli okoliczności zewnętrzne wymagają wprowadzenia przez DTCZ zasadniczych zmian w jednej z głównych właściwości usług turystycznych lub DTCZ nie może spełnić specjalnych wymagań Klienta, Klient może przyjąć propozycję lub może odstąpić od UOIT bez konieczności pokrywania opłaty za odstąpienie. Termin na odstąpienie nie może być krótszy niż pięć dni i musi upłynąć przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Wraz z przedłożeniem wniosku o zmianę zobowiązania DTCZ bezzwłocznie przedłoży Klientowi w jasny, zrozumiały i wyraźny sposób informacje w formie pisemnej, mianowicie
   1. wpływ proponowanych zmian na cenę imprezy turystycznej;
   2. termin, w którym Klient może odstąpić od UOIT;
   3. konsekwencje dla Klienta, jeżeli terminowo nie odstąpi od UOIT oraz
   4. informacje o ewentualnej zastępczej imprezie turystycznej i jej cenie.

Jeżeli Klient nie odstąpi od UOIT w wyznaczonym terminie, przyjmuje się, że zgadza się na zmianę. Główne właściwości imprezy turystycznej (cena całkowita imprezy turystycznej, sposób płatności, minimalna liczba osób niezbędna do realizacji imprezy turystycznej, termin, w trakcie którego organizator może odstąpić od UOIT, wysokość opłaty za odstąpienie) można zmienić wyłącznie za wyraźną zgodą Klienta. Jeżeli w wyniku zmiany zobowiązań wynikających z UOIT dojdzie do obniżenia jakości lub kosztów imprezy turystycznej, Klientowi przysługuje prawo do stosownego rabatu.

  1. Jeżeli realizacja imprezy turystycznej jest zależna od liczby klientów, DTCZ jest uprawnione w przypadku braku minimalnej liczby klientów do anulowania imprezy turystycznej. O powyższym jest zobowiązane poinformować Klienta w terminie najpóźniej do:
   1. dwudziestu dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w przypadku podróży trwających dłużej niż sześć dni,
   2. siedmiu dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w przypadku podróży trwających od dwóch do sześciu dni,
   3. czterdziestu ośmiu godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w przypadku podróży trwających krócej niż dwa dni. W powyższym przypadku DTCZ bezzwłocznie zwróci Klientowi wszystkie przedmiotowe płatności. W przypadku anulowania imprezy turystycznej z powyższego powodu Klientowi przysługuje prawo pierwszeństwa wpisania na wolne miejsce analogicznej imprezy turystycznej. Wycieczka fakultatywna może być z powodu niewystarczającej liczby klientów anulowana również w trakcie imprezy turystycznej.
  2. DTCZ jest zobowiązane do zapewnienia świadczenia wszystkich usług zawartych w cenie imprezy turystycznej; w przypadku braku możliwości zapewnienia wszystkich uzgodnionych usług jest zobowiązane do nieodpłatnego zapewnienia stosownych środków alternatywnych, a w przypadku obniżenia jakości lub zakresu usług do zwrócenia Klientowi różnicy pomiędzy zamówioną ceną a zrealizowaną usługą.
  3. W przypadku uzasadnionych skarg ze strony Klienta w trakcie imprezy turystycznej zgłoszonych miejscowemu rezydentowi DTCZ lub innej osobie upoważnionej przez DTCZ odpowiedzialnej za imprezę turystyczną DTCZ zobowiązuje się podjąć wszelkie starania w celu natychmiastowego usunięcia wad lub zapewnienia odpowiednich rozwiązań zastępczych.

Warunkiem umożliwienia wdrożenia środków naprawczych jest skorzystanie przez Klienta z prawa do zgłoszenia swoich zastrzeżeń. Reklamacja nie może zostać uznana w przypadkach, kiedy zgłoszone wady nie powstały z winy DTCZ lub innego świadczeniodawcy usług związanych z ruchem turystycznym w ramach imprezy turystycznej i równocześnie:

   1. wady są spowodowane lub wynikają z postępowania Klienta i/albo
   2. brak realizacji lub niedostateczna realizacja świadczeń jest spowodowana przez stronę trzecią, niezobowiązaną do zapewnienia realizacji uzgodnionych usług i/albo
   3. wady lub zmiany stanowią konsekwencje nieoczekiwanego działania siły wyższej. Za siłę wyższą uważane są okoliczności powstałe w wyniku nieoczekiwanych i nieodwracalnych zdarzeń o charakterze wyjątkowym, uniemożliwiające należyte świadczenie początkowo uzgodnionych usług. Okoliczności siły wyższej, np. ekstremalne zjawiska atmosferyczne, kwarantanna, konflikt zbrojny itp. zwalniają DTCZ z obowiązku realizacji jakichkolwiek roszczeń klientów związanych z zaistniałymi wadami i zmianami, wymienionymi w niniejszym ustępie.
  1. Zmiany rozkładu lotów lub rozkładu jazdy są uważane za istotne, jeżeli spowodowały Klientowi znaczne trudności lub dodatkowe koszty, np. w przypadku zmian związanych z transportem lub zakwaterowaniem.

VII. Odstąpienie od umowy o imprezę turystyczną

  1. DTCZ jest uprawnione do odstąpienia od UOIT wyłącznie wówczas, jeżeli wycieczka została anulowana lub Klient naruszył swoje zobowiązania
  2. DTCZ jest uprawnione do odstąpienia od UOIT szczególnie z powodu naruszenia uzgodnionych zobowiązań przez Klienta. Za naruszenie zobowiązań przez Klienta oprócz naruszenia konkretnych zobowiązań wynikających z zawartej UOIT uważane są również przypadki, kiedy Klient w poważny sposób zakłóca przebieg imprezy turystycznej (ewent. jeżeli istnieje zagrożenie, że taka sytuacja mogłaby mieć miejsce), a także przypadki, kiedy Klient znajduje się, w sposób dający się udowodnić, pod wpływem środków odurzających lub uzależniających. Jeżeli Klient przed rozpoczęciem imprezy turystycznej naruszy swój obowiązek w konsekwencji czego DTCZ odstąpi od UOIT, Klient zobowiązuje się do zapłacenia odstępnego (opłaty za anulowanie) w wysokości 100 % całkowitej ceny imprezy turystycznej. W przypadku odstąpienia DTCZ od UOIT z powodu naruszenia zobowiązań przez klienta po rozpoczęciu imprezy turystycznej, niniejsze odstąpienie (zawiadomienie o wykluczeniu z imprezy turystycznej) doręczy Klientowi miejscowy rezydent DTCZ lub inna osoba uprawniona przez DTCZ odpowiedzialna za imprezę turystyczną. Wraz z doręczeniem odstąpienia Klientowi wygasa obowiązek DTCZ do świadczenia Klientowi jakichkolwiek usług zgodnie z UOIT. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu części ceny niewykorzystanych usług, Klient jest jednak zobowiązany do pokrycia DTCZ kosztów powstałych w związku z jego transportem z powrotem w miejsce wyjazdu oraz ewentualnej powstałej szkody
  3. DTCZ jest uprawnione do anulowania imprezy turystycznej przed rozpoczęciem korzystania z niej, jeżeli z obiektywnych przyczyn nie może wywiązać się z warunków UOIT (szczególnie w wyniku nieodwracalnych zdarzeń, którym DTCZ nie mogło zapobiec nawet podejmując wszelkie starania, które można byłoby od niego racjonalnie oczekiwać, lub na przykład w wyniku błędu systemowego prowadzącego do błędnie wyliczonej ceny wyjazdu.). DTCZ jest również uprawnione do anulowania imprezy turystycznej, stanowiącej przedmiot UOIT, jeżeli przed jej rozpoczęciem nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników, która została podana w online katalogu lub w ofercie w innej formie. Jeżeli DTCZ anuluje imprezę turystyczną z wymienionych powyżej powodów, Klientowi przysługuje prawo do żądania od DTCZ, by na podstawie nowej umowy zapewniła mu inną imprezę turystyczną o jakości odpowiadającej minimum pierwotnej UOIT, jeżeli DTCZ może taką imprezę turystyczną zaoferować. Jeżeli nie dojdzie w takim przypadku do zawarcia nowej UOIT w terminie do 5 dni od ww. anulowania imprezy turystycznej, DTCZ jest zobowiązane do bezzwłocznego zwrócenia Klientowi całej opłaty wniesionej tytułem ceny za imprezę turystyczną zgodnie z anulowaną umową. Jeżeli dojdzie do zawarcia nowej UOIT, płatność zrealizowana na podstawie pierwotnej umowy jest uważna za płatność zgodnie z nową umową. Jeżeli cena nowej imprezy turystycznej jest niższa niż zrealizowana płatność, DTCZ jest zobowiązane do bezzwłocznego zwrotu Klientowi powstałej w ten sposób różnicy. Zawiadomienie w formie pisemnej o odstąpieniu od UOIT z podaniem powodów DTCZ prześle na adres Klienta; skutki odstąpienia od UOIT nastają z dniem doręczenia zawiadomienia.
  4. . Klient oprócz przypadków wymienionych w niniejszych warunkach i ogólnie obowiązu-jących przepisach prawnych jest uprawniony do pisemnego odstąpienia od UOIT w dowolnym terminie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez podania powodów. Stosunek umowny wygasa, a udział jest anulowany z dniem doręczenia DTCZ pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy (anulowaniu). Odstąpienie należy sporządzić w formie pisemnej i musi zostać podpisane przez osobę, która zawarła UOIT. Klient przyjmuje do wiadomości, że w związku z odstąpieniem przez niego od umowy powstaje DTCZ szkoda polegająca na konieczności poniesienia kosztów na pozyskanie nowego klienta, a w przypadku, kiedy nie uda się pozyskać nowego klienta szkoda wynikająca z odszkodowania za niewykorzystanie uzgodnionych usług z umownymi partnerami DTCZ oraz ze stosownego utraconego zysku. Strony umowy uzgadniają zatem odstępne (opłatę za anulowanie) jako odszkodowanie za szkodę spowodowaną w wyniku takiego postępowania Klienta; Klient w przypadku odstąpienia od umowy zobowiązuje się do zapłacenia niniejszej opłaty na rzecz DTCZ. W celu ustalenia wysokości opłaty za anulowanie decydującym jest dzień doręczenia pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu od UOIT spółce DTCZ. DTCZ, na wniosek Klienta, uzasadni wysokość odstępnego.
  5. Opłaty za anulowanie zgodnie z ust. 4 wynoszą:
   1. opłaty anulacyjne dla wycieczek z pobytem od 01.11.2022 do 30.04.2023:
    15 % - min. 100 PLN/osobę z całkowitej ceny imprezy turystycznej, jeżeli do odstąpienia od UOIT doszło ze strony Klienta w terminie przekraczającym 60 dni przed pierwszym dniem imprezy turystycznej
    35 % z całkowitej ceny imprezy turystycznej, jeżeli do odstąpienia od UOIT doszło ze strony Klienta w terminie pomiędzy 59 a 40 dniem przed pierwszym dniem imprezy turystycznej
    50 % z całkowitej ceny imprezy turystycznej, jeżeli do odstąpienia od UOIT doszło ze strony Klienta w terminie pomiędzy 39 a 20 dniem przed pierwszym dniem imprezy turystycznej
    75 % z całkowitej ceny imprezy turystycznej, jeżeli do odstąpienia od UOIT doszło ze strony Klienta w terminie pomiędzy 19 a 10 dniem przed pierwszym dniem imprezy turystycznej
    90 % z całkowitej ceny imprezy turystycznej, jeżeli do odstąpienia od UOIT doszło ze strony Klienta w terminie pomiędzy 9 a przed pierwszym dniem imprezy turystycznej
   2. opłaty za anulowanie dla wycieczek z pobytem od 01.11.2022 do 30.04.2023 przy zawarciu Umowy do 30.09.2022 dla Klienta zarejestrowanego na portalu MOJA NEV-DAMA ( https://www.nev-dama.pl/moja-nev-dama/zgloszenie?ReturnUrl=%2fmoje-nev-dama) i subskrybującego oferty drogą mailową; rejestracja i zapisy na oferty przez e-mail muszą być ważne przynajmniej w okresie od zakupu wycieczki do ostatniego dnia wycieczki:
    15 % - min. 100 PLN/osobę z całkowitej ceny imprezy turystycznej, jeżeli do odstąpienia od UOIT doszło ze strony Klienta w terminie przekraczającym 60 dni przed pierwszym dniem imprezy turystycznej
    35 % z całkowitej ceny imprezy turystycznej, jeżeli do odstąpienia od UOIT doszło ze strony Klienta w terminie pomiędzy 59 a 43 dniem przed pierwszym dniem imprezy turystycznej
    0 % z całkowitej ceny imprezy turystycznej, jeżeli do odstąpienia od UOIT doszło ze strony Klienta w terminie pomiędzy 42 a 35 dniem przed pierwszym dniem imprezy turystycznej
    50 % z całkowitej ceny imprezy turystycznej, jeżeli do odstąpienia od UOIT doszło ze strony Klienta w terminie pomiędzy 34 a 20 dniem przed pierwszym dniem imprezy turystycznej
    75 % z całkowitej ceny imprezy turystycznej, jeżeli do odstąpienia od UOIT doszło ze strony Klienta w terminie pomiędzy 19 a 10 dniem przed pierwszym dniem imprezy turystycznej
    90 % z całkowitej ceny imprezy turystycznej, jeżeli do odstąpienia od UOIT doszło ze strony Klienta w terminie pomiędzy 9 a przed pierwszym dniem imprezy turystycznej
   3. opłaty anulacyjne dla wycieczek z pobytem od 01.05.2023 do 31.10.2023 przy zawarciu Umowy do 31.01.2023:
    15 % - min. 100 PLN/osobę z całkowitej ceny imprezy turystycznej, jeżeli do odstąpienia od UOIT doszło ze strony Klienta w terminie przekraczającym 46 dni przed pierwszym dniem imprezy turystycznej,
    0 % z całkowitej ceny imprezy turystycznej, jeżeli do odstąpienia od UOIT doszło ze strony Klienta w terminie pomiędzy 45 a 33 dniem przed pierwszym dniem imprezy turystycznej,
    50 % z całkowitej ceny imprezy turystycznej, jeżeli do odstąpienia od UOIT doszło ze strony Klienta w terminie pomiędzy 32 a 20 dniem przed pierwszym dniem imprezy turystycznej,
    75 % z całkowitej ceny imprezy turystycznej, jeżeli do odstąpienia od UOIT doszło ze strony Klienta w terminie pomiędzy 19 a 10 dniem przed pierwszym dniem imprezy turystycznej,
    90 % z całkowitej ceny imprezy turystycznej, jeżeli do odstąpienia od UOIT doszło ze strony Klienta w terminie pomiędzy 9 a przed pierwszym dniem imprezy turystycznej
   4. opłaty anulacyjne dla wycieczek z pobytem od 01.05.2023 do 31.10.2023 przy zawarciu Umowy od 01.02.2023:
    15 % - min. 100 PLN/osobę z całkowitej ceny imprezy turystycznej, jeżeli do odstąpienia od UOIT doszło ze strony Klienta w terminie przekraczającym 60 dni przed pierwszym dniem imprezy turystycznej
    35 % z całkowitej ceny imprezy turystycznej, jeżeli do odstąpienia od UOIT doszło ze strony Klienta w terminie pomiędzy 59 a 40 dniem przed pierwszym dniem imprezy turystycznej
    50 % z całkowitej ceny imprezy turystycznej, jeżeli do odstąpienia od UOIT doszło ze strony Klienta w terminie pomiędzy 39 a 20 dniem przed pierwszym dniem imprezy turystycznej
    75 % z całkowitej ceny imprezy turystycznej, jeżeli do odstąpienia od UOIT doszło ze strony Klienta w terminie pomiędzy 19 a 10 dniem przed pierwszym dniem imprezy turystycznej
    90 % z całkowitej ceny imprezy turystycznej, jeżeli do odstąpienia od UOIT doszło ze strony Klienta w terminie pomiędzy 9 a przed pierwszym dniem imprezy turystycznej
  6. W przypadku częściowego anulowania zakwaterowania Klient jest zobowiązany do uregulowania rzeczywistych kosztów związanych z takim częściowym anulowaniem. Informujemy klientów, że w takim przypadku rzeczywiste koszty mogą się różnić od opłat za anulowanie określonych w punkcie 5 niniejszego artykułu.
  7. Opłaty za anulowanie za przejazd autobusem wynoszą w przypadku odstąpienia od UOIT przez Klienta w okresie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 100 % ceny przedmiotowego przejazdu, bez względu na powód odstąpienia.
  8. Opłaty za anulowanie za przelot samolotem i transport promem wynoszą w przypadku odstąpienia od UOIT przez Klienta, bez względu na powód i termin odstąpienia, 100 % ceny przedmiotowego przejazdu.
  9. W przypadku odstąpienia od UOIT (zarówno przez Klienta jak i DTCZ) zostanie Klientowi naliczona cena uzgodnionego ubezpieczenia turystycznego.
  10. Wszystkie opłaty za anulowanie są płatne natychmiastowo i zostaną automatycznie zaliczone z już zapłaconymi zaliczkami na poczet ceny imprezy turystycznej, na co Klient wyraźnie wyraża zgodę. DTCZ jest zobowiązane do bezzwłocznego, w terminie najpóźniej do 14 dni od dnia odstąpienia od UOIT, zwrotu Klientowi wszystkich płatności zapłaconych przez Klienta lub na jego korzyść obniżonych o odstępne. W przypadku zapłaty ceny wycieczki lub jej części voucherem/ kuponem, przy odstąpieniu od umowy Klient otrzymuje zwrot wartości vouchera/kuponu obniżonej o obowiązujące opłaty za anulowanie. Zwrot następuje w postaci nowego vouchera/kuponu. Pierwotny voucher/kupon nie podlega zwrotowi.
  11. W przypadku odstąpienia przez Klienta od UOIT, dla której zmieniono termin wyjazdu, obowiązuje wyższa z dwóch stawek opłat anulacyjnych (obliczonych według pierwotnego i nowego terminu wyjazdu), jeżeli są różne.
  12. Jeżeli Klient nie rozpocznie imprezy turystycznej i pisemnie nie odstąpi od UOIT przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, DTCZ nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi zapłaconej ceny za imprezę turystyczną. W takim przypadku DTCZ nie jest zobowiązane do wystawienia Klientowi zaświadczenia o nieskorzystaniu z usług.
  13. Klient w związku z odstąpieniem nie jest zobowiązany do zapłacenia DTCZ odstępnego w następujących przypadkach:
   1. okoliczności zewnętrzne zmuszają DTCZ do istotnej zmiany jednej z głównych właściwości usług turystycznych związanych z imprezą turystyczną;
   2. DTCZ nie może spełnić specjalnych wymagań Klienta, które przyjęło;
   3. w miejscu docelowym podróży lub pobytu lub jego bezpośredniej okolicy zaistniały nie-uniknione i wyjątkowe okoliczności, które w zasadniczy sposób wpływają na realizację imprezy turystycznej lub na przewóz osób do miejsca docelowego podróży lub pobytu;
   4. DTCZ odstąpiło po tym, jak anulowało imprezę turystyczną z uwagi na niewystarczającą liczbę uczestników, a o fakcie tym poinformowało Klienta w terminie zgodnie z VII pkt 3;
   5. DTCZ odstąpiło po tym, jak realizację zobowiązań uniemożliwiały mu nieuniknione i wyjątkowe okoliczności, a o fakcie anulowania imprezy turystycznej poinformowało Klienta bezzwłocznie jeszcze przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W sytuacjach zgodnie z lit. c), d) oraz e) DTCZ nie jest zobowiązane do zapłacenia Klientowi odszkodowania.

VIII. Ubezpieczenie podróżne

  1. Na podstawie umowy generalnej nr 224 i polisy nr 1000573 zawartej z ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce z adresem al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk (dalej: „Ubezpieczyciel“). Klienci biorący udział w wycieczce za granicą Rzeczpospolitej Polskiej, objęci są podstawowym ubezpieczeniem, które muszą wykupić w procesie Rezerwacji wycieczki. Zgodnie z prawem, Organizator nie może sprzedać wycieczki bez ubezpieczenia. Zakres podstawowego ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu (suma: 20.000 EUR), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (suma: 10.000 PLN – trwały uszczerbek, 5.000 PLN – śmierć), ubezpieczenie bagażu (suma: 800 PLN) oraz assistance (podstawowe).
  2. Klienci mają możliwość dobrowolnie, za dodatkową opłatą, rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową w czasie wyjazdu zagranicznego w stosunku do ochrony podstawowej, o której mowa w ust. 1 powyżej. Rozszerzona ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zakres ubezpieczenia w wariancie podstawowym Basic oraz wynikających z pakietu SPORT (zakres ryzyk związanych z uprawianiem sportów zimowych (narciarstwo, snowboard) oraz sportów wysokiego ryzyka, zgodnie z tabelą nr 2 zawartą na ostatnie strony UOW.
  3. Szczegółowy zakres ubezpieczenia pakietu BASIC i pakietu SPORT określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży dla Klientów Organizatorów Turystyki nr 10.22.003 (dalej OWU ERGO Ubezpieczenia Podróży 10.22.003). W umowie ubezpieczenia zawieranej przez klienta zmienia się zapisy §2 pkt 30) OWU ERGO Ubezpieczenia Podróży 10.22.003, który otrzymuje brzmienie: „pakiet SPORT – uważa się pakiet ryzyk ubezpieczeniowych związanych z amatorskim uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, obejmujący ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z uprawianiem sportów, ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwań, ubezpieczenie sprzętu sportowego, ubezpieczenie kosztów rehabilitacji oraz ubezpieczenie Assistance Active.“ OWU 10.22.003 dostępne są w Serwisie (w tym do pobrania w formacie PDF) – Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
  4. W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem kosztów leczenia, w szczególności gdy konieczna jest hospitalizacja ubezpieczonego, ubezpieczony powinien niezwłocznie skontaktować się z Centrum Alarmowym czynnym 24 godziny na dobę 365 dni w roku pod numerem telefonu +48 58 309 11 00. W przypadku leczenia ambulatoryjnego jego koszty do kwoty 100 EUR klient pokrywa we własnym zakresie. Po powrocie do Polski i po przedłożeniu oryginałów rachunków do Ubezpieczyciela są mu one zwracane po uwzględnieniu udziału w wysokości 25 euro od osoby.

IX. Postanowienia końcowe

  1. Wszystkie informacje i dane znajdujące się w online katalogach i pozostałych ofertach przygotowanych przez DTCZ dotyczące usług, cen i warunków podróży odpowiadają informacjom znanym w czasie ich przygotowania. DTCZ jest uprawnione do jednostronnej modyfikacji niniejszych warunków w przypadku zmiany decydujących okoliczności.
  2. DTCZ zastrzega sobie prawo do popełnienia błędów przy pisaniu katalogu internetowego lub w innych przygotowanych ofertach w formie drukowanej lub internetowej. Oferta możliwości i usług obowiązuje do ich wyprzedania. DTCZ nie ponosi odpowiedzialności za błędy w rezerwacji wynikające z błędnych informacji przekazanych przez Klienta lub które powstały w wyniku nieuniknionych i wyjątkowych okoliczności.
  3. Umowy, w związku z którymi mają zastosowanie niniejszej warunki, regulują przepisy prawne Republiki Czeskiej. Ewentualny brak obowiązywania poszczególnych postanowień niniejszych warunków pozostaje bez wpływu na obowiązywanie postanowień umów, co do których niniejsze warunki mają zastosowanie. Wszystkie spory powstałe w związku z umowami, co do których niniejsze warunki mają zastosowanie, będą rozstrzygane ostatecznie przez sądy powszechne Republiki Czeskiej.
  4. Jakakolwiek oferta imprezy turystycznej z online katalogu, strony internetowej lub ofert dodatkowych DTCZ nie stanowi oferty w myśl postanowień § 1780 i następnych NOZ (Nowy kodeks cywilny Republiki Czeskiej).
  5. Niniejsze Ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 22. 11. 2022.

DER Touristik CZ a. s.
właściciel marki NEV-DAMA

×

Aby zarządzać swoimi ulubionymi ofertami, proszę się zarejestrować/zalogować

Lub możesz się zarejestrować Nie pamiętasz danych logowania?