NEV-DAMA a.s.

Ogólne warunki uczestnictwa

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY WYCIECZEK - CESTOVNÍ KANCELÁŘ FISCHER, a.s. właściciela znaku handlowego i marki ochronnej NEV-DAMA

              z siedzibą Praha - Chodov, Babákova 2390/2, 148 00, Regon: 26141647, zapisanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze,                  dział B, syg. 6304 (w dalszej treści CKF)

I. Preambuła

  1. Niniejsze Ogólne warunki stanowią integralną część umowy o imprezę turystyczną (zwanej dalej UOIT) zawieranej z klientami BPF, na podstawie której klienci uczestniczą w imprezie turystycznej lub korzystają z usług świadczonych przez BPF. Wraz z zawarciem UOIT klient wyraża bezwarunkową zgodę na niniejsze Ogólne warunki.
  2. BPF zajmuje się sprzedażą imprez turystycznych oraz pośredniczeniem w sprzedaży usług związanych z ruchem turystycznym, niestanowiących powiązanych usług turystycznych (zwanych dalej „inne usługi związane z ruchem turystycznym“). BPF organizuje standardowe turystycznej wymienione w katalogu oraz turystycznej i usługi turystyczne na zamówienie dla indywidualnych klientów i grup zgodnie z umową (zwane dalej „imprezą turystyczną“). Dla klientów z dojazdem własnym pośredniczy w zapewnieniu zakwaterowania w hotelach, pensjonatach i kempingach wraz z innymi usługami związanymi z ruchem turystycznym.

II. Przedmiot warunków

   1. Przedmiotem niniejszych Ogólnych warunków jest uregulowanie wymienionych poniżej kwestii wynikających z UOIT zawartej pomiędzy BPF jako organizatorem imprezy turystycznej i klientem jako uczestnikiem imprezy turystycznej.
   2. Jeżeli UOIT zawiera zaakceptowane przez BPF warunki odbiegające od regulacji zawartych w niniejszych Ogólnych warunkach, w pierwszej kolejności obowiązują warunki określone w UOIT.

III. Zawarcie umowy o imprezę turystyczną

   1. Przed złożeniem przez klienta wiążącego zamówienia, ewent. przed zawarciem UOIT, BPF zapozna klienta z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych i przekaże klientowi na stosownym wzorze formularza informacje, czy jest to impreza turystyczna czy powiązane usługi turystyczne oraz informacje dotyczące sposoby ochrony prawnej klienta.
   2. UOIT spełnia wszystkie najważniejsze wymagania stawiane UOIT określone w § 2527 ustawy nr 89/2012 Sb. (Kodeks cywilny Republiki Czeskiej  – zwany dalej kc) oraz pozostałe wymagania UOIT zgodnie z § 2528 kc. Klient podpisując UOIT oświadcza, że:
    1. wraz z projektem UOIT zostały mu przesłane Ogólne warunki oraz Ważne informacje, stanowiące integralną część UOIT, że zapoznał się, jak i pozostałych podróżnych, z niniejszymi warunkami oraz że wszyscy podróżni wyrażają na nie zgodę;
    2. zostały mu przekazane informacje wraz ze szczegółowym opisem imprezy turystycznej;
    3. został mu przekazany dokument dotyczący ubezpieczenia BPF od upadłości;
    4. został mu przekazany stosowny formularz zgodnie z rozporządzeniem nr 122/2018 kc o wzorach formularzy poszczególnych rodzajów imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych;
    5. zostały mu udzielone informacje ogólne dotyczące wymagań paszportowych i wizowych włącznie z przybliżonymi terminami otrzymania wizy, informacje dotyczące wymagań zdrowotnych państwa podróży;
    6. zostały mu przekazane dane kontaktowe do miejscowego przedstawiciela organizatora;
    7. jest uprawniony do zawarcia UOIT, również na rzecz innych podróżnych oraz że ww. inni podróżni należycie upoważnili go do ich zgłoszenia i uczestnictwa w imprezie turystycznej.

Jeżeli klient zawiera UOIT na rzecz osoby poniżej 18 lat, oświadcza, że jest jej przedstawicielem ustawowym, ewentualnie, że posiada jej zgodę oraz wyraża zgodę na udział niepełnoletniej osoby we wszystkich częściach imprezy turystycznej. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wszystkich podanych przez niego danych w UOIT.

    1. Umowa o imprezę turystyczną wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony umowy, z mocą obowiązującą z chwilą zapłacenia zaliczki na cenę imprezy turystycznej. Jeżeli umowa o imprezę turystyczną została zawarta ustnie lub on-line, BPF wyda klientowi zaświadczenie o imprezie turystycznej w postaci tekstowej (zwane dalej ZOW). W przypadku wystawienia ZOW umowa o imprezę turystyczną wchodzi w życie z dniem wydania ZOW z mocą obowiązującą z chwilą zapłacenia zaliczki na cenę imprezy turystycznej. W przypadku braku należytego i terminowego zapłacenia przez klienta zaliczki na cenę imprezy turystycznej umowa o imprezę turystyczną wygasa ze skutkiem od daty zawarcia.
    2. Za wywiązanie się ze zobowiązań innych zgłoszonych osób wymienionych w UOIT odpowiada klient (zamawiający), z którym UOIT jest zawierana.
    3. W katalogu imprez turystycznych BPF, ofercie internetowej lub z pozostałych ofertach przetworzonych przez BPF, którymi dysponuje klient, znajdują się, jeżeli wchodzą w skład oferty imprezy turystycznej, niektóre z następujących usług:
     1. określenie miejsca docelowego podróży lub pobytu, trasy i długości pobytu włącznie z terminami,
     2. liczba nocy, charakterystyka zakwaterowania, jego lokalizacja, najważniejsze oznaczenia i ewentualna kategoria turystyczna, do której miejsce docelowe podróży lub pobytu zostało zaklasyfikowane zgodnie z zasadami danego państwa,
     3. informacje dotyczące transportu, tj. uzgodnione środki transportu, ich cechy i kategoria, miejsca, terminy i godziny odjazdu i przyjazdu, czas trwania i miejsca przystanków oraz połączenia transportowe,
     4. informacje dotyczące uzgodnionego wyżywienia.

Jeżeli powyższe informacje nie zostały wymienione w katalogu, ofercie internetowej lub pozostałych ofertach BPF, zostaną określone bezpośrednio w UOIT zawartej pomiędzy klientem a BPF. Informacje dotyczące lokalizacji, kategorii turystycznej, stopnia wyposażenia, najważniejszego charakterystycznego oznakowania zakwaterowania są zgodne z przepisami prawa danego państwa.

    1. BPF przesyła informacje zgodnie z § 2529 kc (zwane dalej „Instrukcjami przed wyjazdem“) na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, e-mailem lub pocztą. Jeżeli klient nie otrzyma Instrukcji przed wyjazdem na 3 dni przed skorzystaniem z pierwszej usługi, prosimy o kontakt z BPF. Niniejsze Instrukcje przed wyjazdem zawierają wszystkie informacje prawne, szczególnie informacje zgodnie z § 2528 kc lit. j) i l).

IV. Cena imprezy turystycznej

    1. Cena imprezy turystycznej jest ustalona zgodnie z katalogiem imprez turystycznych wydawanym przez BPF, ofertą internetową lub pozostałymi ofertami BPF. Cena całkowita imprezy turystycznej podana w UOIT jest ostateczna. Cena całkowita obejmuje wszystkie podatki i opłaty, o których BPF posiada wiedzę w czasie przygotowywania oferty imprezy turystycznej. Jeżeli nie można w odpowiedni sposób obliczyć dodatkowych kosztów przez zawarciem UOIT, BPF poda rodzaj dodatkowych kosztów, które klient może jeszcze ponieść. W poszczególnych miejscach docelowych może zostać wprowadzony obowiązek wniesienia dodatkowych opłat, np. opłaty klimatycznej. Z tego względu nie można wkalkulować niniejszych opłat do ceny całkowitej imprezy turystycznej, a ich ewentualne zapłacenie odbędzie się w miejscu pobytu zgodnie z zaleceniami miejscowych władz samorządowych.
    2. Cena imprezy turystycznej obejmuje usługi wyszczególnione dla każdej imprezy turystycznej w katalogu BPF, ofercie internetowej lub w pozostałych ofertach przygotowanych przez BPF, ewentualnie szczegółowo określone w UOIT.
    3. W przypadku zakupu wycieczki w terminie od 27.07.2020 (dotyczy wycieczek z pobytem od 27.07.2020 do 31.10.2020) jest cena wycieczki płatna z reguły w 2 ratach, pierwsza zaliczka w wysokości 30 % z ogólnej ceny wycieczki płatna jest do 3 dni po zawarciu UOW, druga rata stanowiąca dopłatę do ceny wycieczki płatna jest nie później niż 6 tygodni przed rozpoczęciem wycieczki. W przypadku zakupu wycieczki w terminie od 27.07.2020 do 31.08.2020 łącznie (dotyczy wycieczek z pobytem w okresie 01.11.2020 a 30.4.2021) jest cena wycieczki płatna w 3 ratach. Pierwsza zaliczka w wysokości 165 PLN / UOW płatna jest do 3 dni po zawarciu UOW. Druga zaliczka do wysokości 30 % z ceny ogólnej wycieczki płatna jest do 30.09.2020 oraz ostatnia rata stanowiąca dopłatę do ceny wycieczki płatna jest nie później niż 6 tygodni przed rozpoczęciem wycieczki. W przypadku zakupu wycieczki w okresie po 01.09.2020 jest cena wycieczki płatna w 2 ratach, z których pierwsza w wysokości 30 % z ogólnej ceny wycieczki płatna jest do 3 dni po zawarciu UOW i druga rata stanowiąca dopłatę do ceny wycieczki płatna jest nie później niż 6 tygodni przed rozpoczęciem wycieczki.
    4. W przypadku zawarcia UOIT w okresie krótszym niż 6 tygodni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej cena imprezy turystycznej jest płatna jednorazowo w terminie do 2 dni od dnia zawarcia UOIT. Cena imprezy turystycznej musi być jednak każdorazowo uiszczona na rachunek BPF w pełnej wysokości przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
    5. Klient jest zobowiązany do zapłacenia rat ceny imprezy turystycznej na rzecz BPF. Zapłaty dokona samodzielnie (gotówką w oddziale BPF, ewentualnie przelewem bezgotówkowym na rachunek BPF prowadzony w banku PKO S.A., numer rachunku: 38 1240 5918 1111 0010 4699 4931 lub za pośrednictwem autoryzowanego przedstawiciela handlowego BPF, poprzez którego doszło do zawarcia UOIT. Za należyte i terminowe uregulowanie rat odpowiedzialność ponosi klient. W przypadku płatności ceny imprezy turystycznej przelewem bezgotówkowym na rachunek cena (ewentualnie zaliczka lub dopłata) jest uważana za uregulowaną w dniu przypisania jej na rachunek BPF.
    6. BPF jest uprawnione do zmiany sposobu i terminów zapłacenia ceny imprezy turystycznej z tym, że zmiana ta stanowi nieistotną zmianę UOIT. Zmiana ta zostanie podana w UOIT, ewentualnie klient zostanie o niej poinformowany w formie pisemnej.
    7. Jeżeli zaliczka, dopłata do ceny imprezy turystycznej lub w przypadku płatności jednorazowej cena imprezy turystycznej nie została zapłacona w przewidzianym terminie, BPF jest uprawnione do odstąpienia od UOIT. Klient w takim przypadku jest zobowiązany do zapłacenia odstępnego (opłaty za anulowanie) w wysokości przewidzianej w art. VIII. Przed odstąpieniem od UOIT BPF może wyznaczyć klientowi dodatkowy termin płatności. Jeżeli BPF nie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, a cena nie została uregulowana w pełnej wysokości również przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Kwota ta zostanie automatycznie zaliczona z zapłaconymi do tej pory zaliczkami na poczet ceny imprezy turystycznej, na co klient wyraźnie wyraża zgodę.

V. Prawa i obowiązki klienta

    1. Klient jest uprawniony do:
     1. żądania świadczenia wszystkich usług szczegółowo określonych dla każdej imprezy turystycznej;
     2. reklamowania ewentualnych wad świadczonych usług. Jeżeli klient stwierdzi, że usługa świadczona przez biuro podróży ma wadę, może skorzystać ze swojego prawa z tytułu odpowiedzialności za niniejszą wadę (zwane dalej „reklamacją“). Wycieczka ma wadę, jeżeli którakolwiek z usług związanych z ruchem turystycznym włączonych w imprezę turystyczną nie jest świadczona zgodnie z UOIT. Klient może skorzystać z prawa do reklamacji w formie pisemnej lub ustnie do protokołu potwierdzonego jego podpisem. Klient może skorzystać z prawa do reklamacji w imieniu swoim a także w imieniu osób, w imieniu których zamówił reklamowane usługi w ramach swojej UOIT. Jeżeli wadę można usunąć klient jest zobowiązany zgodnie z § 2900 do 2903 kc we własnym interesie ustnie lub pisemnie skorzystać z prawa do reklamacji bezzwłocznie po stwierdzeniu wady zgłaszając ją rezydentowi BPF w miejscu imprezy turystycznej (zwanego dalej „rezydentem“ lub „delegatem“), w celu zapobiegania powstania szkody a także zastosowania środków naprawczych w miejscu świadczenia usługi. Klient wyznaczy również stosowny termin na usunięcie wady, chyba że BPF odmówi usunięcia wady lub zachodzi konieczność natychmiastowego zastosowania środków naprawczych. Jeżeli wycieczka ma wadę, którą klient bezzwłocznie zgłosił, klientowi przysługuje prawo do rabatu z ceny w wysokości stosownie do zakresu i okresu istnienia wady. BPF usunie wadę imprezy turystycznej, chyba że nie jest to możliwe lub usunięcie wady, ze względu na zakres wady i wartości danych usług turystycznych, wymaga poniesienia nieproporcjonalnych kosztów. Jeżeli BPF nie usunie wady w wyznaczonym terminie klientowi przysługuje prawo do usunięcia wady samemu i dochodzenia zwrotu niezbędnych kosztów. W przypadku istotnej wady klient może odstąpić od UOIT bez pokrywania opłaty za odstąpienie. Jeżeli istotne wady imprezy turystycznej pojawią się po odjeździe, BPF, bez dodatkowych kosztów dla klienta, zaproponuje stosowe rozwiązanie zastępcze, o ile to możliwe, w takiej samej lub wyższej jakości niż została uzgodniona w UOIT, by wycieczka mogła być kontynuowana; niniejsze obowiązuje również w przypadkach, kiedy powrót klienta w miejsce wyjazdu odbędzie się w inny niż uzgodniony sposób. Jeżeli proponowane rozwiązanie zastępcze jest niższej jakości niż jakość, którą określono w UOIT, BPF udzieli klientowi stosownego rabatu. Klient może zaproponowane rozwiązanie zastępcze odrzucić wyłącznie wówczas, jeżeli nie jest porównywalne z tym, co zostało uzgodnione w UOIT lub rabat nie został udzielony w stosownej wysokości. W tej sytuacji BPF jest zobowiązane, jeżeli wycieczka obejmuje transport, zapewnić klientowi bezzwłocznie i bez dodatkowych kosztów dla klienta równoważny transport do miejsca wyjazdu lub do innego miejsca, uzgodnionego przez strony umowy. Jeżeli w wyniku nieuniknionych i wyjątkowych okoliczności nie można zapewnić powrotu klienta zgodnie z UOIT, BPF ponosi koszty na niezbędne zakwaterowanie, jeżeli to możliwe w równoważnej kategorii, maksymalnie za trzy noce dla jednego klienta. BPF nie może powoływać się na nieuniknione i wyjątkowe okoliczności, jeżeli na takie okoliczności nie może zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Unii Europejskiej powołać się dany przewoźnik. Po zakończeniu korzystania z usług klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej lub podpisania protokołu z ustnego zawiadomienia o reklamacji, bezzwłocznie, najpóźniej jednak w terminie do dwóch lat od zakończenia imprezy turystycznej, w przeciwnym razie prawo klienta wygasa. Zalecamy, by klienci zgłaszali reklamację bezzwłocznie w miejscu docelowym lub natychmiast po powrocie z miejsca docelowego, aby rozwiązanie reklamacji usług było dla klienta satysfakcjonujące. Klient jest zobowiązany do niezbędnej współpracy podczas rozwiązywania reklamacji. Jeżeli klient korzysta z usług bez obecności rezydenta BPF lub innego uprawnionego przedstawiciela, a świadczona usługa ma wady, klient jest zobowiązany zadbać również o terminowe i należyte skorzystanie z praw wobec dostawców/ świadczeniodawców usług w kraju czy za granicą. Klient w każdej sytuacji jest zobowiązany do postępowania w taki sposób, by zapobiegać powstaniu szkody lub strat na niekorzyść swoją, pozostałych klientów, BPF oraz jego partnerów handlowych. BPF ponosi odpowiedzialność za szkodę i straty, spowodowane w wyniku naruszenia swoich zobowiązań przez BPF lub jego świadczeniodawcy. BPF nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkodę, jeżeli została spowodowana przez klienta, osoby trzecie, niezwiązane ze świadczeniem usług lub wyjątkową, nie dającą się przewidzieć i nie do pokonania przeszkodę, powstałą niezależnie od woli świadczeniodawcy.

Jeżeli umowa międzynarodowa, wiążąca dla Republiki Czeskiej, umożliwia ograniczenie wysokości odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku naruszenia obowiązku wynikającego z umowy lub warunków odszkodowania, BPF porywa szkodę wyłącznie do wysokości niniejszego ograniczenia. Obowiązek BPF do odszkodowania wynosi maksymalnie trzykrotność całkowitej ceny imprezy turystycznej, z wyjątkiem szkody powstałej z winy BPF lub uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli BPF powstała szkoda w wyniku naruszenia obowiązków przez klienta, np. koszty powstałe w związku z pomocą choremu klientowi lub w związku z jego obrażeniami, w związku z zagubieniem jego dokumentów podróży poprzez zapewnienie transportu i dodatkowego zakwaterowania, w związku z uszkodzeniem pomieszczeń mieszkalnych lub środka transportu, klient jest zobowiązany do pokrycia niniejszej szkody.

Klientowi przysługuje prawo do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego powstałego w związku z umową o zorganizowanie imprezy turystycznej. Podmiotem właściwym rzeczowo do rozstrzygnięcia pozasądowych sporów konsumenckich powstałych w związku z umowami o imprezę turystyczną jest Czeska Inspekcja Handlowa. Postępowanie nie jest odpłatne, wszczynane jest na wniosek klienta, złożony w terminie najpóźniej do 1 roku od dnia, w którym klient skorzystał ze swojego prawa, stanowiącego przedmiot sporu, po raz pierwszy w stosunku do BPF. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdują się na stronie internetowej Czeskiej Inspekcji Handlowej www.coi.cz. Ze względu na możliwość zakupienia imprezy turystycznej on-line istnieje również możliwość wykorzystania do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu platformy do rozstrzygania sporów on-line. Szczegółowsze informacje o warunkach rozwiązywania sporu on-line znajdują się na stronie https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show;

  1. do zapoznania go ze wszystkimi ewentualnymi zmianami terminu, programu, zakresu i jakości usług oraz ceny imprezy turystycznej.
 1. Po zawarciu UOIT można na wniosek klienta przeprowadzić zmianę osoby klienta, o ile jest to obiektywnie możliwe (szczególnie z powodów czasowych i warunków innych usługodawców). Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej klient może pisemnie poinformować BPF, że w imprezie turystycznej zamiast klienta weźmie udział inna osoba wymieniona w zawiadomieniu. Zmiana w osobie klienta w stosunku do BPF jest obowiązująca, jeżeli klient terminowo doręczy zawiadomienie w formie pisemnej wraz z oświadczeniem nowego klienta, że wyraża zgodę na zawartą UOIT oraz że wywiąże się z warunków uczestnictwa w imprezie turystycznej. Zawiadomienie jest złożone terminowo, jeżeli zostanie doręczone na minimum 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Poprzedni oraz nowy klient solidarnie odpowiadają za zapłacenie ceny imprezy turystycznej. W takim przypadku klient zobowiązuje się do uregulowania opłaty manipulacyjnej w wysokości 30 PLN/osobę.
 2. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia wniosku do BPF o częściową zmianę zamówionych usług fakultatywnych, określonych w UOIT (typ karnetu narciarskiego, zmiana usług plażowych itp.) w zamian za inne usługi. Jeżeli zmiana ta będzie możliwa i zostanie przeprowadzona, klient zobowiązuje się do zapłacenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 30 PLN/osobę.
 3. Klient jest zobowiązany do:
  1. zapłacenia uzgodnionej ceny imprezy turystycznej oraz innych usług fakultatywnych zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami,
  2. rozpoczęcia imprezy turystycznej w uzgodnionym terminie, ewentualnie stawienia się w uzgodnionym miejscu odjazdu w określonym czasie,
  3. zapewnienia sobie ważnego dokumentu podróży, ewentualnie odpowiedniej wizy wjazdowej,
  4. przestrzegania przepisów paszportowych, celnych, zdrowotnych i innych kraju, do którego podróżuje; wszystkie koszty, powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ww. przepisów ponosi klient,
  5. przestrzegania instrukcji dla uczestników imprezy turystycznej oraz instrukcji pilota, rezydenta lub innej osoby upoważnionej przez BPF odpowiedzialnej za imprezę turystyczną,
  6. bezzwłocznego zawiadomienia o powstałych wadach odpowiedniego rezydenta, pilota, reprezentanta biura podróży lub innej osoby upoważnionej przez BPF odpowiedzialnej za imprezę turystyczną. Jeżeli złożenie zawiadomienia w powyższy sposób nie jest możliwe, należy złożyć go po powrocie z imprezy turystycznej, najlepiej w formie pisemnej bezpośrednio BPF,
  7. przestrzegania warunków dotyczących zakwaterowania, wyżywienia, przewozu oraz innych usług, określonych przez usługodawców niniejszych usług,
  8. wywiązywania się z innych obowiązków przewidzianych dla niego przez przepisy prawne,
  9. zapewnienia, by z wymienionych obowiązków i warunków wywiązali się wszyscy uczestnicy wymienieni w UOIT.
 4. Klientowi, który nie skorzysta ze wszystkich uzgodnionych usług, bez winy BPF, nie przysługuje prawo do zwrotu ich kosztów.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w związku z wprowadzeniem w trakcie podróży środków zapobiegających epidemii lub innych środków nadzwyczajnych może nastąpić zmiana zakresu lub jakości uzgodnionych usług (np. ograniczenia związane z transportem, ograniczenia usług, w szczególności zakres i sposób zapewnienia wyżywienia, usług dotyczących zakwaterowania i usług z tym związanych, zamknięcie lub ograniczenie działalności poszczególnych hoteli, plaż, basenów, boisk sportowych, atrakcji itp.). Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich środków podjętych w związku z wprowadzeniem przeciwdziałań epidemiologicznych lub innych środków nadzwyczajnych (zwłaszcza noszenie maseczek, odstępy, pomiar temperatury ciała, obecne przepisy dotyczące korzystania z plaży, basenów, boisk sportowych i wszystkich atrakcji, zasady zwiedzanie zabytków i innych atrakcji w miejscu docelowym). Odstępstwa od uzgodnionych usług nie ustanawiają prawa klienta i innych pasażerów, na rzecz których zawarta została niniejsza umowa podróży, do obniżenia ceny podróży, odszkodowania za szkody, szkody niematerialnej lub prawa do odstąpienia od umowy podróży.

VI. Prawa i obowiązki BPF

    1. BPF zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia nieistotnych zmian w swoich zobowiązaniach umownych. BPF jest zobowiązane do poinformowania klienta o zmianach w postaci pisemnej w jasny i zrozumiały sposób. Wprowadzenie nieistotnych zmian nie uprawnia klienta do odstąpienia od UOIT.
    2. Jeżeli okoliczności zewnętrzne wymagają wprowadzenia przez BPF zasadniczych zmian w jednej z głównych właściwości usług turystycznych lub BPF nie może spełnić specjalnych wymagań klienta, klient może przyjąć propozycję lub może odstąpić od UOIT bez konieczności pokrywania opłaty za odstąpienie. Termin na odstąpienie nie może być krótszy niż pięć dni i musi upłynąć przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Wraz z przedłożeniem wniosku o zmianę zobowiązania BPF bezzwłocznie przedłoży klientowi w jasny, zrozumiały i wyraźny sposób informacje w formie pisemnej, mianowicie
     1. wpływ proponowanych zmian na cenę imprezy turystycznej;
     2. termin, w którym klient może odstąpić od UOIT;
     3. konsekwencje dla klienta, jeżeli terminowo nie odstąpi od UOIT oraz
     4. informacje o ewentualnej zastępczej imprezie turystycznej i jej cenie.

Jeżeli klient nie odstąpi od UOIT w wyznaczonym terminie, przyjmuje się, że zgadza się na zmianę. Główne właściwości imprezy turystycznej (cena całkowita imprezy turystycznej, sposób płatności, minimalna liczba osób niezbędna do realizacji imprezy turystycznej, termin, w trakcie którego organizator może odstąpić od UOIT, wysokość opłaty za odstąpienie) można zmienić wyłącznie za wyraźną zgodą klienta. Jeżeli w wyniku zmiany zobowiązań wynikających z UOIT dojdzie do obniżenia jakości lub kosztów imprezy turystycznej, klientowi przysługuje prawo do stosownego rabatu.

    1. Jeżeli realizacja imprezy turystycznej jest zależna od liczby klientów, BPF jest uprawnione w przypadku braku minimalnej liczby klientów do anulowania imprezy turystycznej. O powyższym jest zobowiązane poinformować klienta w terminie najpóźniej do:
     1. dwudziestu dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w przypadku podróży trwających dłużej niż sześć dni,
     2. siedmiu dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w przypadku podróży trwających od dwóch do sześciu dni,
     3. czterdziestu ośmiu godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w przypadku podróży trwających krócej niż dwa dni. W powyższym przypadku BPF bezzwłocznie zwróci klientowi wszystkie przedmiotowe płatności. W przypadku anulowania imprezy turystycznej z powyższego powodu klientowi przysługuje prawo pierwszeństwa wpisania na wolne miejsce analogicznej imprezy turystycznej. Wycieczka fakultatywna może być z powodu niewystarczającej liczby klientów anulowana również w trakcie imprezy turystycznej.
    2. BPF jest zobowiązane do zapewnienia świadczenia wszystkich usług zawartych w cenie imprezy turystycznej; w przypadku braku możliwości zapewnienia wszystkich uzgodnionych usług jest zobowiązane do nieodpłatnego zapewnienia stosownych środków alternatywnych, a w przypadku obniżenia jakości lub zakresu usług do zwrócenia klientowi różnicy pomiędzy zamówioną ceną a zrealizowaną usługą.
    3. W przypadku uzasadnionych skarg ze strony klienta w trakcie imprezy turystycznej zgłoszonych miejscowemu rezydentowi BPF lub innej osobie upoważnionej przez BPF odpowiedzialnej za imprezę turystyczną BPF zobowiązuje się podjąć wszelkie starania w celu natychmiastowego usunięcia wad lub zapewnienia odpowiednich rozwiązań zastępczych.

Warunkiem umożliwienia wdrożenia środków naprawczych jest skorzystanie przez klienta z prawa do zgłoszenia swoich zastrzeżeń. Reklamacja nie może zostać uznana w przypadkach, kiedy zgłoszone wady nie powstały z winy BPF lub innego świadczeniodawcy usług związanych z ruchem turystycznym w ramach imprezy turystycznej i równocześnie:

     1. wady są spowodowane lub wynikają z postępowania klienta i/albo
     2. brak realizacji lub niedostateczna realizacja świadczeń jest spowodowana przez stronę trzecią, niezobowiązaną do zapewnienia realizacji uzgodnionych usług i/albo
     3. wady lub zmiany stanowią konsekwencje nieoczekiwanego działania siły wyższej. Za siłę wyższą uważane są okoliczności powstałe w wyniku nieoczekiwanych i nieodwracalnych zdarzeń o charakterze wyjątkowym, uniemożliwiające należyte świadczenie początkowo uzgodnionych usług. Okoliczności siły wyższej, np. ekstremalne zjawiska atmosferyczne, kwarantanna, konflikt zbrojny itp. zwalniają BPF z obowiązku realizacji jakichkolwiek roszczeń klientów związanych z zaistniałymi wadami i zmianami, wymienionymi w niniejszym ustępie.
    1. Zmiany rozkładu lotów lub rozkładu jazdy są uważane za istotne, jeżeli spowodowały klientowi znaczne trudności lub dodatkowe koszty, np. w przypadku zmian związanych z transportem lub zakwaterowaniem.

VII. Odstąpienie od umowy o imprezę turystyczną

    1. BPF jest uprawnione do odstąpienia od UOIT wyłącznie wówczas, jeżeli wycieczka została anulowana lub klient naruszył swojego zobowiązanie.
    2. BPF jest uprawnione do odstąpienia od UOIT szczególnie z powodu naruszenia uzgodnionych zobowiązań przez klienta. Za naruszenie zobowiązań przez klienta oprócz naruszenia konkretnych zobowiązań wynikających z zawartej UOIT uważane są również przypadki, kiedy klient w poważny sposób zakłóca przebieg imprezy turystycznej (ewent. jeżeli istnieje zagrożenie, że taka sytuacja mogłaby mieć miejsce), a także przypadki, kiedy klient znajduje się, w sposób dający się udowodnić, pod wpływem środków odurzających lub uzależniających. Jeżeli klient przed rozpoczęciem imprezy turystycznej naruszy swój obowiązek w konsekwencji czego BPF odstąpi od UOIT, klient zobowiązuje się do zapłacenia odstępnego (opłaty za anulowanie) w wysokości 100 % całkowitej ceny imprezy turystycznej. W przypadku odstąpienia BPF od UOIT z powodu naruszenia zobowiązań przez klienta po rozpoczęciu imprezy turystycznej, niniejsze odstąpienie (zawiadomienie o wykluczeniu z imprezy turystycznej) doręczy klientowi miejscowy rezydent BPF lub inna osoba uprawniona przez BPF odpowiedzialna za imprezę turystyczną. Wraz z doręczeniem odstąpienia klientowi wygasa obowiązek BPF do świadczenia klientowi jakichkolwiek usług zgodnie z UOIT. W takim przypadku klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu części ceny niewykorzystanych usług, klient jest jednak zobowiązany do pokrycia BPF kosztów powstałych w związku z jego transportem z powrotem w miejsce wyjazdu oraz ewentualnej powstałej szkody.
    3. BPF jest uprawnione do anulowania imprezy turystycznej przed rozpoczęciem korzystania z niej, jeżeli z obiektywnych przyczyn nie może wywiązać się z warunków UOIT (szczególnie w wyniku nieodwracalnych zdarzeń, którym BPF nie mogło zapobiec nawet podejmując wszelkie starania, które można byłoby od niego racjonalnie oczekiwać). BPF jest również uprawnione do anulowania imprezy turystycznej, stanowiącej przedmiot UOIT, jeżeli przed jej rozpoczęciem nie zostanie osiągnięta minimalna liczba klientów, która została podana w katalogu lub w ofercie w innej formie. Jeżeli BPF anuluje imprezę turystyczną z wymienionych powyżej powodów, klientowi przysługuje prawo do żądania od BPF, by na podstawie nowej umowy zapewniła mu inną imprezę turystyczną o jakości odpowiadającej minimum pierwotnej UOIT, jeżeli BPF może taką imprezę turystyczną zaoferować. Jeżeli nie dojdzie w takim przypadku do zawarcia nowej UOIT w terminie do 5 dni od ww. anulowania imprezy turystycznej, BPF jest zobowiązane do bezzwłocznego zwrócenia klientowi całej opłaty wniesionej tytułem ceny za imprezę turystyczną zgodnie z anulowaną umową. Jeżeli dojdzie do zawarcia nowej UOIT, płatność zrealizowana na podstawie pierwotnej umowy jest uważna za płatność zgodnie z nową umową. Jeżeli cena nowej imprezy turystycznej jest niższa niż zrealizowana płatność, BPF jest zobowiązane do bezzwłocznego zwrotu klientowi powstałej w ten sposób różnicy. Zawiadomienie w formie pisemnej o odstąpieniu od UOIT z podaniem powodów BPF prześle na adres klienta; skutki odstąpienia od UOIT nastają z dniem doręczenia zawiadomienia.
    4. Klient oprócz przypadków wymienionych w niniejszych warunkach i ogólnie obowiązujących przepisach prawnych jest uprawniony do pisemnego odstąpienia od UOIT w dowolnym terminie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez podania powodów. Stosunek umowny wygasa, a udział jest anulowany z dniem doręczenia BPF pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy (anulowaniu). Odstąpienie należy sporządzić w formie pisemnej i musi zostać podpisane przez osobę, która zawarła UOIT. Klient przyjmuje do wiadomości, że w związku z odstąpieniem przez niego od umowy powstaje BPF szkoda polegająca na konieczności poniesienia kosztów na pozyskanie nowego klienta, a w przypadku, kiedy nie uda się pozyskać nowego klienta szkoda wynikająca z odszkodowania za niewykorzystanie uzgodnionych usług z umownymi partnerami BPF oraz ze stosownego utraconego zysku. Strony umowy uzgadniają zatem odstępne (opłatę za anulowanie) jako odszkodowanie za szkodę spowodowaną w wyniku takiego postępowania klienta; klient w przypadku odstąpienia od umowy zobowiązuje się do zapłacenia niniejszej opłaty na rzecz BPF. W celu ustalenia wysokości opłaty za anulowanie decydującym jest dzień doręczenia pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu od UOIT spółce BPF. BPF, na wniosek klienta, uzasadni wysokość odstępnego.
    5. Opłaty za anulowanie zgodnie z ust. 4 wynoszą:
     1. 15 % - min. 80 PLN/osobę z całkowitej ceny imprezy turystycznej, jeżeli do odstąpienia od UOIT doszło ze strony klienta w terminie przekraczającym 60 dni przed pierwszym dniem imprezy turystycznej,
     2. 35 % z całkowitej ceny imprezy turystycznej, jeżeli do odstąpienia od UOIT doszło ze strony klienta w terminie pomiędzy 59 a 40 dniem przed pierwszym dniem imprezy turystycznej,
     3. 50 % z całkowitej ceny imprezy turystycznej, jeżeli do odstąpienia od UOIT doszło ze strony klienta w terminie pomiędzy 39 a 20 dniem przed pierwszym dniem imprezy turystycznej,
     4. 75 % z całkowitej ceny imprezy turystycznej, jeżeli do odstąpienia od UOIT doszło ze strony klienta w terminie pomiędzy 19 a 10 dniem przed pierwszym dniem imprezy turystycznej,
     5. 90 % z całkowitej ceny imprezy turystycznej, jeżeli do odstąpienia od UOIT doszło ze strony klienta w terminie pomiędzy 9 a przed pierwszym dniem imprezy turystycznej,
    6. W przypadku częściowego anulowania zakwaterowania klient jest zobowiązany do uregulowania rzeczywistych kosztów związanych z takim częściowym anulowaniem. Informujemy klientów, że w takim przypadku rzeczywiste koszty mogą się różnić od opłat za anulowanie określonych w punkcie 5 niniejszego artykułu.
    7. Opłaty za anulowanie za przejazd autobusem wynoszą w przypadku odstąpienia od UOIT przez klienta w okresie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 100 % ceny przedmiotowego przejazdu, bez względu na powód odstąpienia.
    8. Opłaty za anulowanie za przelot samolotem i transport promem wynoszą w przypadku odstąpienia od UOIT przez klienta, bez względu na powód i termin odstąpienia, 100 % ceny przedmiotowego przejazdu.
    9. W przypadku odstąpienia od UOIT (zarówno przez klienta jak i BPF) zostanie klientowi naliczona cena uzgodnionego ubezpieczenia turystycznego.
    10. Wszystkie opłaty za anulowanie są płatne natychmiastowo i zostaną automatycznie zaliczone z już zapłaconymi zaliczkami na poczet ceny imprezy turystycznej, na co klient wyraźnie wyraża zgodę. BPF jest zobowiązane do bezzwłocznego, w terminie najpóźniej do 14 dni od dnia odstąpienia od UOIT, zwrotu klientowi wszystkich płatności zapłaconych przez klienta lub na jego korzyść obniżonych o odstępne.
    11. Jeżeli klient nie rozpocznie imprezy turystycznej i pisemnie nie odstąpi od UOIT przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, BPF nie jest zobowiązane do zwrotu klientowi zapłaconej ceny za imprezę turystyczną. W takim przypadku BPF nie jest zobowiązane do wystawienia klientowi zaświadczenia o nieskorzystaniu z usług.
    12. Klient w związku z odstąpieniem nie jest zobowiązany do zapłacenia BPF odstępnego w następujących przypadkach:
      1. okoliczności zewnętrzne zmuszają BPF do istotnej zmiany jednej z głównych właściwości usług turystycznych związanych z imprezą turystyczną;
      2. BPF nie może spełnić specjalnych wymagań klienta, które przyjęło;
      3. w miejscu docelowym podróży lub pobytu lub jego bezpośredniej okolicy zaistniały nieuniknione i wyjątkowe okoliczności, które w zasadniczy sposób wpływają na realizację imprezy turystycznej lub na przewóz osób do miejsca docelowego podróży lub pobytu;
      4. BPF odstąpiło po tym, jak anulowało imprezę turystyczną z uwagi na niewystarczającą liczbę uczestników, a o fakcie tym poinformowało klienta w terminie zgodnie z VII pkt 3;
      5. BPF odstąpiło po tym, jak realizację zobowiązań uniemożliwiały mu nieuniknione i wyjątkowe okoliczności, a o fakcie anulowania imprezy turystycznej poinformowało klienta bezzwłocznie jeszcze przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W sytuacjach zgodnie z lit. c), d) oraz e) BPF nie jest zobowiązane do zapłacenia klientowi odszkodowania.

VIII. Ubezpieczenie podróżne

    1. Na podstawie umowy generalnej nr 224 i polisy nr 1000530 zawartej z ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce z adresem al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk (dalej: „Ubezpieczyciel“). Klienci biorący udział w wycieczce za granicą Rzeczpospolitej Polskiej, objęci są podstawowym ubezpieczeniem, które muszą wykupić w procesie Rezerwacji wycieczki. Zgodnie z prawem, Organizator nie może sprzedać wycieczki bez ubezpieczenia. Zakres podstawowego ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu (suma: 20.000 EUR), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (suma: 10.000 PLN – trwały uszczerbek, 5.000 PLN – śmierć), ubezpieczenie bagażu (suma: 800 PLN) oraz assistance (podstawowe).
    2. Klienci mają możliwość dobrowolnie, za dodatkową opłatą, rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową w czasie wyjazdu zagranicznego w stosunku do ochrony podstawowej, o której mowa w ust. 1 powyżej. Rozszerzona ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zakres ubezpieczenia w wariancie podstawowym Basic oraz wynikających z pakietu SPORT (zakres ryzyk związanych z uprawianiem sportów zimowych (narciarstwo, snowboard) oraz sportów wysokiego ryzyka, zgodnie z tabelą nr 2 zawartą na ostatnie strony UOW.
    3. Szczegółowy zakres ubezpieczenia pakietu BASIC i pakietu SPORT określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży dla Klientów Organizatorów Turystyki nr 10.22.003 (dalej OWU 10.22.003). W umowie ubezpieczenia zawieranej przez klienta zmienia się zapisy §2 pkt 30), który otrzymuje brzmienie: „pakiet SPORT – uważa się pakiet ryzyka ubezpieczeniowego związanych z amatorskim uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, obejmujący ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z uprawianiem sportów, ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwań, ubezpieczenie sprzętu sportowego, ubezpieczenie kosztów rehabilitacji oraz ubezpieczenie Assistance Active.“ OWU ERGO 10.22.003 dostępne są w Serwisie (w tym do pobrania w formacie PDF) – Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
    4. W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem kosztów leczenia, w szczególności gdy konieczna jest hospitalizacja ubezpieczonego, ubezpieczony powinien niezwłocznie skontaktować się z Centrum Alarmowym czynnym 24 godziny na dobę 365 dni w roku pod numerem telefonu +48 58 309 11 00. W przypadku leczenia ambulatoryjnego jego koszty do kwoty 100 EUR klient pokrywa we własnym zakresie. Po powrocie do Polski i po przedłożeniu oryginałów rachunków do Ubezpieczyciela są mu one zwracane po uwzględnieniu udziału w wysokości 25 euro od osoby.

IX. Postanowienia końcowe

     1. Wszystkie informacje i dane znajdujące się w katalogach i pozostałych ofertach przygotowanych przez BPF dotyczące usług, cen i warunków podróży odpowiadają informacjom znanym w czasie ich przygotowania. BPF jest uprawnione do jednostronnej modyfikacji niniejszych warunków w przypadku zmiany decydujących okoliczności.
     2. BPF zastrzega sobie prawo do błędów drukarskich w katalogu lub w innych przygotowanych ofertach w formie drukowanej lub internetowej. Oferta możliwości i usług obowiązuje do ich wyprzedania. BPF nie ponosi odpowiedzialności za błędy w rezerwacji wynikające z błędnych informacji przekazanych przez klienta lub które powstały w wyniku nieuniknionych i wyjątkowych okoliczności.
     3. Umowy, w związku z którymi mają zastosowanie niniejszej warunki, regulują przepisy prawne Republiki Czeskiej. Ewentualny brak obowiązywania poszczególnych postanowień niniejszych warunków pozostaje bez wpływu na obowiązywanie postanowień umów, co do których niniejsze warunki mają zastosowanie. Wszystkie spory powstałe w związku z umowami, co do których niniejsze warunki mają zastosowanie, będą rozstrzygane ostatecznie przez sądy powszechne Republiki Czeskiej.
     4. Jakakolwiek oferta imprezy turystycznej z katalogu, strony internetowej lub ofert dodatkowych BPF nie stanowi oferty w myśl postanowień § 1780 i następnych kc.
     5. Niniejsze Ogólne warunki wchodzą w życie z dniem 27. 7. 2020 r.

Biuro podróży FISCHER, a. s.
właściciel marki NEV-DAMA

×

Aby zarządzać swoimi ulubionymi ofertami, proszę się zarejestrować/zalogować

Lub możesz się zarejestrować Nie pamiętasz danych logowania?