Wyjazdy narciarskie 2019/2020

Zmień ofertę

×

Kierunek

Niestety nic nie znaleźliśmy
×

Proszę wybrać typ transportu

Rodzaj transportu

×

Proszę wybrać termin

Wybrane terminy

Wybrane terminy

×

Proszę wprowadzić ilość osób

×

Liczba osób 1. pokój

1 osoba dorosła
2 osoby dorosłe
3 osoby dorosłe
4 osoby dorosłe
5 osób dorosłych
6 osób dorosłych
7 osób dorosłych
8 osób dorosłych
9 osób dorosłych
10 osób dorosłych
11 osób dorosłych
12 osób dorosłych
13 osób dorosłych
14 osób dorosłych
15 osób dorosłych
16 osób dorosłych
0 dzieci
1 dziecko
2 dzieci
3 dzieci
4 dzieci
5 dzieci

Wiek dzieci

0-2
2 lata
3 lata
4 lata
5 lat
6 lat
7 lat
8 lat
9 lat
10 lat
11 lat
12 lat
13 lat
14 lat
15 lat
16 lat
17 lat
18 lat
19 lat
0-2
2 lata
3 lata
4 lata
5 lat
6 lat
7 lat
8 lat
9 lat
10 lat
11 lat
12 lat
13 lat
14 lat
15 lat
16 lat
17 lat
18 lat
19 lat
0-2
2 lata
3 lata
4 lata
5 lat
6 lat
7 lat
8 lat
9 lat
10 lat
11 lat
12 lat
13 lat
14 lat
15 lat
16 lat
17 lat
18 lat
19 lat
0-2
2 lata
3 lata
4 lata
5 lat
6 lat
7 lat
8 lat
9 lat
10 lat
11 lat
12 lat
13 lat
14 lat
15 lat
16 lat
17 lat
18 lat
19 lat
0-2
2 lata
3 lata
4 lata
5 lat
6 lat
7 lat
8 lat
9 lat
10 lat
11 lat
12 lat
13 lat
14 lat
15 lat
16 lat
17 lat
18 lat
19 lat
×

Liczba osób 1. pokoj

Wiek dzieci

Dodaj kolejny pokój

Obłożenie mieszkania wg grupy/rodziny:

Moja grupa Można użyć po zalogowaniu.

Liczba osób

×

Wybierz rodzaj wyżywienia

Letnie wyjazdy 2019

Zmień ofertę

×

Kierunek

Niestety nic nie znaleźliśmy
×

Proszę wybrać typ transportu

Rodzaj transportu

×

Proszę wybrać termin

Wybrane terminy

Wybrane terminy

×

Proszę wprowadzić ilość osób

×

Liczba osób 1. pokój

1 osoba dorosła
2 osoby dorosłe
3 osoby dorosłe
4 osoby dorosłe
5 osób dorosłych
6 osób dorosłych
7 osób dorosłych
8 osób dorosłych
9 osób dorosłych
10 osób dorosłych
11 osób dorosłych
12 osób dorosłych
13 osób dorosłych
14 osób dorosłych
15 osób dorosłych
16 osób dorosłych
0 dzieci
1 dziecko
2 dzieci
3 dzieci
4 dzieci
5 dzieci

Wiek dzieci

0-2
2 lata
3 lata
4 lata
5 lat
6 lat
7 lat
8 lat
9 lat
10 lat
11 lat
12 lat
13 lat
14 lat
15 lat
16 lat
17 lat
18 lat
19 lat
0-2
2 lata
3 lata
4 lata
5 lat
6 lat
7 lat
8 lat
9 lat
10 lat
11 lat
12 lat
13 lat
14 lat
15 lat
16 lat
17 lat
18 lat
19 lat
0-2
2 lata
3 lata
4 lata
5 lat
6 lat
7 lat
8 lat
9 lat
10 lat
11 lat
12 lat
13 lat
14 lat
15 lat
16 lat
17 lat
18 lat
19 lat
0-2
2 lata
3 lata
4 lata
5 lat
6 lat
7 lat
8 lat
9 lat
10 lat
11 lat
12 lat
13 lat
14 lat
15 lat
16 lat
17 lat
18 lat
19 lat
0-2
2 lata
3 lata
4 lata
5 lat
6 lat
7 lat
8 lat
9 lat
10 lat
11 lat
12 lat
13 lat
14 lat
15 lat
16 lat
17 lat
18 lat
19 lat
×

Liczba osób 1. pokoj

Wiek dzieci

Dodaj kolejny pokój

Obłożenie mieszkania wg grupy/rodziny:

Moja grupa Można użyć po zalogowaniu.

Liczba osób

×

Wybierz rodzaj wyżywienia

 • Ogólne warunki uczestnictwa

Ogólne warunki uczestnictwa

NEV-DAMA

Ogólne warunki sprzedaży imprez turystycznych cestovní kanceláře FISCHER, a. s. właściciela marki handlowej i znaku ochronnego NEV-DAMA
z siedzibą Praha 4 - Nusle, Na Strži 1702/65, 140 62, Regon: 26141647, rejestrowanego w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd  Miejski w Pradze, dział B, syg. 6304 (w dalszej treści CKF)

I. Preambuła

 1. Niniejsze Ogólne warunki handlowe stanowią integralną część umów o wycieczkę (w dalszej treści UOW) zawieranych przez klientów CKF, na podstawie których klienci uczestniczą w wycieczkach albo korzystają z usług świadczonych i organizowanych przez CKF. Wraz z zawarciem UOW klient wyraża bezwarunkową zgodę z niniejszymi Ogólnymi warunkami. 
 2. CKF organizuje standardowe wycieczki wymienione w katalogu oraz wycieczki i usługi turystyczne na zamówienie dla indywidualnych klientów i grup według ugody (w dalszej treści „wycieczka“). Dla klientów z transportem indywidualnym załatwia zakwaterowanie w hotelach, apartamentach i campingach, łącznie z następnymi usługami związanymi z ruchem turystycznym.

II. Przedmiot Warunków

 1. Przedmiotem niniejszych Warunków ogólnych jest uregulowanie niektórych poniżej specyfikowanych okoliczności wynikających z UOW zawartej pomiędzy CKF jako organizatorem wycieczki i klientem jako uczestnikiem wycieczki.
 2. W razie podania w UOW warunków odbiegających od uregulowania ogólnego zawartego w niniejszych Ogólnych warunkach zatwierdzonych przez CKF, obowiązują w pierwszej kolejności dane podane w UOW.

III. Zawarcie umowy o wycieczkę

 1. UOW organizowaną przez CKF zawiera mianowicie określenie stron umowy, specyfikację wycieczki, mianowicie termin jej rozpoczęcia i zakończenia, określenie wszystkich świadczonych usług turystycznych zawartych w cenie wycieczki oraz informacjach o dopłatach, miejsce i czas ich świadczenia, cenę wycieczki łącznie z harmonogramem czasowym płatności i wysokością poszczególnych zaliczek, określenie opłat niezawartych w cenie ogólnej, określenie możliwości klienta w zakresie dochodzenia praw wynikających z niewywiązania się organizatora z zobowiązań, łącznie z ustaleniem terminu dochodzenia praw oraz wysokości odstępnego, uiszczonego przez klienta na rzecz organizatora w przypadkach uregulowanych w kodeksie cywilnym. Klient ponosi odpowiedzialność za poprawność wszystkich danych podanych przez klienta w UOW
 2. Umowa o wycieczkę wchodzi w życie na dzień jej podpisania przez obie strony umowy, z skutkiem w momencie uregulowania zaliczki na cenę wycieczki. W razie ustnego zawarcia umowy o wycieczkę CKF przekaże klientowi potwierdzenie wycieczki (w dalszej treści tylko POW). W przypadku przekazania klientowi POW umowa wchodzi w życie na dzień przekazania POW i skuteczność umowy wchodzi w życie na dzień uiszczenia zaliczki na cenę wycieczki. W przypadku nieuregulowania przez klienta należycie i terminowo zaliczki na cenę wycieczki umowa wycieczki wygasa od początku.
 3. Za spełnienie zobowiązań innych zgłoszonych osób wymienionych w UOW odpowiada klient (zamawiający), z którym zawierana jest UOW.
 4. Specyfikacja zakwaterowania, jego lokalizacji, kategorii, stopnia wyposażenia i  głównych cech charakterystycznych, specyfikacja przewozu, tzn. gatunek, charakterystyka i kategoria środka transportu oraz dane o przebiegu drogi, specyfikacja żywienia, tzn. jego formy i zakresu, o ile takie usługi wchodzą w zakres wycieczki, wynika z katalogu wycieczek CKF, oferty internetowej albo z pozostałych ofert przygotowanych przez CKF, które są do dyspozycji klienta. W razie nieokreślenia takich danych w katalogu, w ofercie internetowej albo innych ofertach CKF powinny być takie dane podane bezpośrednio w OUW zawartej pomiędzy klientem i CKF.

IV. Cena wycieczki

 1. Cena wycieczki ustalona jest w zgodzie z katalogiem wycieczek przygotowanym przez CKF, ofertą internetową albo pozostałymi ofertami CKF. Ogólna cena ogólna wycieczki podana w UOW jest końcowa, z wyjątkiem obowiązkowych opłat na rzecz podmiotów trzecich, które klient powinien uregulować na miejscu pobytu w walucie lokalnej.
 2. Cena wycieczki zawiera usługi dokładnie specyfikowane dla każdej wycieczki w katalogu CKF, ofercie internetowej albo w innych ofertach przygotowanych przez CKF, wzgl. Szczegółowo określone w UOW.
 3. W przypadku zakupu wycieczki w terminie od 25.05.2018 (dotyczy wycieczek z pobytem od 25.05.2018 do 31.10.2018) jest cena wycieczki płatna z reguły w 2 ratach, pierwsza zaliczka w wysokości 30 % z ogólnej ceny wycieczki płatna jest do 3 dni po zawarciu UOW, druga rata stanowiąca dopłatę do ceny wycieczki płatna jest nie później niż 6 tygodni przed rozpoczęciem wycieczki.
  W przypadku zakupu wycieczki w terminie od 25.05.2018 do 31.08.2018 łącznie (dotyczy wycieczek z pobytem w okresie 01.11.2018 a 30.4.2019) jest cena wycieczki płatna w 3 ratach. Pierwsza zaliczka w wysokości 160 PLN / UOW płatna jest do 3 dni po zawarciu UOW. Druga zaliczka do wysokości 30 % z ceny ogólnej wycieczki płatna jest do 30.09.2018 oraz ostatnia rata stanowiąca dopłatę do ceny wycieczki  płatna jest nie później niż 6 tygodni przed rozpoczęciem wycieczki. W przypadku zakupu wycieczki w okresie po 01.09.2018 jest cena wycieczki płatna w 2 ratach, z których pierwsza w wysokości 30 % z ogólnej ceny wycieczki płatna jest do 3 dni po zawarciu UOW  i druga rata stanowiąca dopłatę do ceny wycieczki płatna jest nie później niż 6 tygodni przed rozpoczęciem wycieczki.
 4. W przypadku zawarcia UOW w okresie krótszym niż 6 tygodni przed terminem rozpoczęcia wycieczki  jest cena wycieczki płatna jednorazowo do 2 dni po zawarciu UOW. Cena wycieczki powinna być jednak każdorazowo uiszczona przed rozpoczęciem wycieczki na rachunek CKF.
 5. Klient jest powinien uregulować cenę wycieczki w ratach na rzecz CKF. Zapłatę realizuje samodzielnie przelewem bezgotówkowym na rachunek CKF, BANK PEKAO SA, Warszawa, nr. rach. 38 1240 5918 1111 0010 4699 4931, albo za pośrednictwem autoryzowanego przedstawiciela handlowego CKF, za pośrednictwem którego doszło do zawarcia UOW. Za należyte i terminowe uregulowanie rat na cenę wycieczki odpowiada każdorazowo klient. W razie uiszczenia ceny wycieczki przelewem na rachunek jest cena (wzgl. zaliczka albo dopłata) uważana za uregulowaną w dniu zapisania na dobro rachunku CKF.
 6. CKF uprawniona jest do zmiany sposobu i terminu zapłaty ceny wycieczki, jednak zmiana ta powinna być określona w UOW, wzgl. oznajmiona klientowi.
 7. W razie nieuregulowania zaliczki, dopłaty do ceny wycieczki albo całej ceny wycieczki w przypadku w przypadku zapłaty jednorazowej w ustalonym terminie, przysługuje CKF prawo do odstąpienia od UOW. Klient powinien w takim razie uiścić odstępne (opłaty anulacyjne) w wysokości ustalonej w art. VIII. Przed odstąpieniem od umowy może CKF ustalić dla klienta dodatkowy termin do zapłaty. W razie nieskorzystania przez CKF z prawa do odstąpienia od umowy oraz nieuregulowania ceny w pełnej wysokości przed rozpoczęciem wycieczki, powinien klient zapłacić na rzecz CKF 100 % końcowej ceny wycieczki, łącznie ze wszystkimi uzgodnionymi usługami fakultatywnymi do 3 dni od rozpoczęcia wycieczki. Na poczet tej kwoty zostaną automatycznie zaliczone już uregulowane zaliczki na cenę wycieczki, a klient wyraża na to zgodę.

V. Zmiana ceny wycieczki

  1. Kalkulacja cen wycieczek CKF realizowana jest na podstawie kursów paliwa i walut na dzień decydujący, podany w odpowiednim katalogu, w ofercie internetowej albo innych ofertach CKF. CKF uprawnione jest do jednostronnego podwyższenia ceny wycieczki podanej w umowie wycieczki  na warunkach ustalonych w niniejszym artykule.
  2. Podwyższenie ceny wycieczki możliwe jest tylko w przypadku wzrostu:

a) ceny przewozu łącznie z cenami paliwa, i/lub

b) opłat związanych z przewozem, np. opłat lotniskowych, portowych, opłat  bezpieczeństwa, zawartych w cenie wycieczki, i/lub

c) kursu wymiany korony czeskiej, zastosowanego do ustalenia ceny wycieczki średnio o ponad 10 %, o ile do takiej zmiany dojdzie do 21 dnia przed rozpoczęciem wycieczki; jednocześnie powinien być dokładnie ustalony sposób obliczenia wzrostu ceny.

 1. Sposób obliczenia wzrostu ceny wycieczki:
  Ad 2a) Podwyższenie ceny przewozu łącznie z cenami paliwa - CKF uprawnione jest w razie spełnienia warunków według § 2530 Kodeksu Cywilnego do podwyższenia ceny wycieczki lotniczej, o ile dojdzie do wzrostu ceny przewozu łącznie z paliwem jak poniżej:
  1) wycieczki lotnicze albo wycieczki statkiem:
  Kalkulacja cen wycieczek realizowana była na podstawie ceny paliwa – ropa naftowa typu Brent 105 USD/baryłka/ cena na giełdzie Intercontinental Exchange (źródło: www.theice.com). Jeżeli dojdzie do wzrostu ceny paliwa – ropy naftowej ponad 120 USD/baryłka, CKF uprawnione jest podwyższenia ceny wycieczki dla każdej osoby (razem z dziećmi) o dopłatę, której wysokość obliczona będzie w ten sposób, że każdy rozpoczęty procent wzrostu ceny ponad poziomem 120 USD/baryłka zostanie pomnożony przez:            
  1a) kwotę 15 CZK w przypadku wycieczek lotniczych z czasem lotu w jednym kierunku nieprzekraczającym 3,5 godziny (liczono bezpośredni lot z miejsca odlotu do miejsca/regionu realizacji wycieczki)
  1b) kwotę 25 CZK w przypadku wycieczek lotniczych z czasem lotu w jednym kierunku przekraczającym 3,5 godziny (liczono bezpośredni lot z miejsca odlotu do miejsca/regionu realizacji wycieczki)
  Informacje dotyczące czasu lotów do poszczególnych miejsc przeznaczenia można uzyskać na oddziałach CKF.
  Ad 2b) W razie wzrostu opłat związanych z przewozem, np. opłat lotniskowych, portowych, opłat bezpieczeństwa, zawartych w cenie wycieczki, CKF uprawnione do jednostronnego podwyższenia ceny wycieczki o kwotę odpowiadającą wzrostowi opłaty na osobę.
  Ad 2c) W razie wzrostu kursu wymiany korony czeskiej zastosowanego do ustalenia ceny wycieczki średnio o ponad niż 10%, CKF uprawnione jest do jednostronnego podwyższenia ceny wycieczki o kwotę odpowiadającą wysokości zmiany kursu usług uiszczonych w walucie obcej. Dzień decydujący do ustalenia ceny usług podany jest w katalogu, cenniku albo innej formie oferty wycieczek. Decydującym kursem wymiany jest kurs wymiany ustalony przez Narodowy Bank Czeski (ČNB).
  CKF uprawnione jest przed rozpoczęciem wycieczki, w związku z innymi  przyczynami obiektywnymi niewymienionymi w poprzednim ustępie niniejszego artykułu, mianowicie w sytuacji podwyższenia cen usług przez dostawców, w odpowiedni sposób skorygować cenę wycieczki i opublikować nowe cenniki.  W ten sposób korygowane ceny wycieczek obowiązują od dnia ogłoszenia zmiany cen i dotyczą wszystkich wycieczek oraz poszczególnych usług, których realizacja nie została do wymienionego dnia rozpoczęta, tzn. nie doszło do odlotu albo odjazdu.
 2. Pisemne oznajmienie w sprawie podwyższenia ceny powinno być wysłane do klienta nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

VI. Prawa i obowiązki Klienta

  1. Klient jest uprawniony:

a) do wymagania wszystkich usług ustalonych szczegółowo dla każdej wycieczki,

b) reklamowania ewentualnych roszczeń od źle wyświadczonych usług. Wszystkie reklamacje klient powinien zgłosić na miejscu powstania incydentu, najlepiej na piśmie odpowiedniemu rezydentowi albo przedstawicielowi biura podróży. W przypadku kiedy błędy nie są rozwiązane na miejscu trzeba reklamację zgłosić na piśmie bezpośrednio CKF, nie później niż do 1 miesiąca po powrocie z wycieczki; w odwrotnym przypadku  reklamacja nie zostanie.Od dnia 01.02.2016, klient ma prawo do rozstrzygnięcia reklamacji po za drogą sądową wynikającej z umowy o wycieczkę. Odpowiedzialny podmiot do rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umów jest Czeska Inspekcja Handlowa. Za rozpatrzenie nie jest pobierana żadna opłata. Jest rozpoczęta na żądanie klienta, które musi być złożone do 1 roku od dnia, gdy klient skorzystał z swojego prawa, do CKF pierwszy raz. Szczegółowe informacje odnośnie tej sprawy podane są na stronie internetowej Czeski Inspekcji Handlowej www.coi.cz; Ze względu na możliwość wykupienia wycieczki online istnieje również możliwość rozstrzygnięcie ewentualnej reklamacji online pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

c) do uzyskania informacji dotyczących wszystkich ewentualnych zmian terminu, programu, zakresu i jakości usług oraz ceny wycieczki

  1. Po zawarciu UOW można na wniosek klienta przeprowadzić zmianę osoby klienta, o ile jest to  obiektywnie możliwe (z uwzględnieniem możliwości czasowych i warunków po stronie innych usługodawców). Przed rozpoczęciem wycieczki jest klient uprawniony do pisemnego poinformowani CKF o innej osobie wymienionej w oznajmieniu, która zamiast klienta będzie uczestniczyła w wycieczce. Na dzień doręczenia oznajmienia osoba wymieniona w oznajmieniu zostaje klientem. Oznajmienie powinno zawierać oświadczenie nowego klienta dotyczące zgody na zawartą UOW. Pierwotny i nowy klient wspólnie i solidarnie odpowiadają za zapłatę ceny wycieczki. W takim razie klient powinien uregulować opłatę manipulacyjną  w wysokości 30 PLN/osoba.
  2. Klient uprawniony jest do wymagania od CKF częściowej zmiany zamówionych usług fakultatywnych, już wymienionych w UOW (typ karnetu, zmiana usług plażowych, itp.) za inne usługi. Jeżeli taka zmiana będzie możliwa i zostanie zrealizowana, klient powinien uregulować opłatę manipulacyjną w wysokości 30 PLN/osoba.
  3. Klient powinien:

a) uregulować uzgodnioną cenę wycieczki oraz innych usług fakultatywnych według wyżej wymienionych warunków,

b) rozpocząć wycieczkę w ustalonym czasie, wzgl. stawić się na określone miejsce odjazdu w określonym czasie,

c) zapewnić ważny dokument podróżny, wzgl. Odpowiednie wizy wjazdowe,

d) przestrzegać przepisy paszportowe, celne, zdrowotne oraz inne w kraju, do którego klient podróżuje; wszystkie koszty powstałe w wyniku nieprzestrzegania takich przepisów ponosi klient; klient został w trakcie zawierania umowy o wycieczkę poinformowany o formalnościach paszportowych, wizowych i zdrowotnych, koniecznych podczas podróży i pobytu, o zwykłych cenach i terminach ich załatwienia.

e) przestrzegać instrukcje dla uczestników wycieczki oraz instrukcje pilota, rezydenta albo innej osoby upoważnionej przez CKF, ponoszącej odpowiedzialność za wycieczkę,

f) powstałe wady bezzwłocznie odpowiedniemu rezydentowi, pilotowi, przedstawicielowi biura podróży albo innej osobie upoważnionej przez CKF, ponoszącej odpowiedzialność za wycieczkę; jeżeli oznajmienie w powyższy sposób nie jest możliwe, trzeba go złożyć po powrocie z wycieczki na piśmie bezpośrednio CKF,

g) przestrzegać warunki dotyczące zakwaterowania, żywienia, przewozu oraz innych usług, określone przez danych usługodawców,

h) przestrzegać inne obowiązki ustalone w przepisach prawa.

 1. W przypadku reklamacji klient powinien najpierw wejść w kontakt z przedstawicielem CKF w miejscu realizacji wycieczki i złożyć reklamację, najlepiej na piśmie.
 2. Klientowi, który nie skorzystał z wszystkich uzgodnionych usług bez przyczyny leżącej po stronie CKF, nie przysługuje prawo do odszkodowania.

VII. Prawa i obowiązki CKF

  1. CKF uprawnione jest przed rozpoczęciem wycieczki z przyczyn obiektywnych do zmiany warunków UOW oraz do przedstawienia zmiany UOW klientowi. CKF nie jest zobowiązane do podania przyczyn zmiany warunków, z wyjątkiem podwyższenia ceny wycieczki z godnie z art. V. niniejszych Warunków. Jeżeli jednak proponowana zmiana UOW powoduje również zmianę ceny wycieczki, powinna być nowa cena w projekcie podana. W przypadku UOW przez CKF przysługuje klientowi prawo do zatwierdzenia zmiany UOW albo do odstąpienia od UOW (bez wymagania opłat anulacyjnych). Jeżeli klient w terminie 5 dni od doręczenia projektu zmiany UOW nie poinformuje CKF o odrzuceniu projektu zmiany i odstąpieniu od UOW, jest zmiana uważana za zatwierdzoną. Prawa do odstąpienia od UOW nie można wykorzystać w przypadku, kiedy jest przedmiotem zmiany wyłącznie zmiana ceny wycieczki z godnie z art. V. niniejszych warunków.
  2. Za zmianę warunków umownych nie uważano mianowicie:

a) zmian, nie powodujących zmianę destynacji wycieczki, kategorii zakwaterowania, żywienia, formy przewozu, itp., (np. godzina i miejsce odjazdu),

b) zmian programu wycieczki polegających na zastąpieniu pierwotnego programu programem zastępczym, spowodowanych przez nieoczekiwane okoliczności.

  1. W razie wycieczki, której realizacja uwarunkowana jest przez uzyskanie minimalnej liczby klientów jest CKF uprawnione w przypadku nieuzyskania minimalnej liczby klientów do anulowania wycieczki, powinno jednak poinformować klienta przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wycieczki i bezzwłocznie zwrócić klientowi wszystkie zrealizowane płatności. W przypadku anulowania wycieczki z wymienionej przyczyny przysługuje klientowi pierwszeństwo w uzyskaniu wolnego miejsca w podobnej wycieczce. Wyjazd fakultatywny może być z powodu braku klientów anulowany również podczas pobytu. 
  2. CKF powinno zapewnić świadczenie wszystkich usług zawartych w cenie wycieczki; w razie niemożliwości zapewnienia wszystkich uzgodnionych usług powinno nieodpłatnie zapewnić odpowiedni wariant alternatywny; w przypadku obniżenia jakości albo zakresu usług powinno zwrócić klientowi różnicę ceny zamówionej i realizowanej usługi.
  3. CKF powinno w przypadku uzasadnionych skarg z strony klienta podczas wycieczki za pośrednictwem miejscowego rezydenta CKF, albo innej osoby upoważnionej przez CKF, ponoszącej odpowiedzialność za wycieczkę podjąć wszelkie starania w celu natychmiastowego usunięcia wad albo w celu zapewnienia odpowiednich rozwiązań zastępczych.
  4. Warunkiem do zapewnienia poprawy stanu jest oznajmienie zastrzeżeń przez klienta. Reklamacji nie można zostać uznana w przypadku, kiedy reklamowane wady nie są spowodowane przez CKF albo przez innego dostawcę usług turystycznych, świadczonych w ramach wycieczki, a jednocześnie:

a) wady spowodowane są albo wynikają z postępowania klienta, i/lub

b) niespełnienie albo nieodpowiednie pełnienie zobowiązań spowodowane przez stronę trzecią, niezwiązaną z świadczeniem uzgodnionych usług, i/lub

c) wady albo zmiany są wynikiem nieoczekiwanego działania siły wyższej; za siłę wyższą uważane są okoliczności powstałe w wyniku nieoczekiwanych i nieodwracalnych zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, uniemożliwiające należyte świadczenie z góry uzgodnionych usług; przejawy siły wyższej, np. ekstremalne zjawiska atmosferyczne, kwarantanna, konflikt zbrojny, itp. wykluczają odpowiedzialność CKF ze względu na zaspokojenie jakichkolwiek roszczeń klientów wynikających z powstałych zmian i zmian podanych w niniejszym ustępie.

 1. W przypadku zmian rozkładów lotów albo jazdy, typu i trasy środka transportu o charakterze nieistotnym CKF nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane klientom w wyniku takich zmian.

VIII. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług turystycznych

  1. CKF uprawnione jest do odstąpienia od UOW tylko w przypadkach wyraźnie wymienionych w UOW, niniejszych Warunkach albo ogólnie obowiązujących przepisach prawa.
  2. CKF uprawnione jest do odstąpienia mianowicie z powodu naruszenia ustalonych obowiązków przez klienta. Jeżeli klient przed rozpoczęciem wycieczki nie wywiąże się z swoich obowiązków i CKF w związku z tym odstąpi o UOW, powinien klient zapłacić odstępne (opłatę anulacyjną) w wysokości 100 % z ogólnej ceny wycieczki. W przypadku odstąpienia CKF od UOW z powodu niewywiązania się klienta z obowiązków po rozpoczęciu wycieczki, doręcza klientowi oświadczenie o odstąpieniu (oznajmienie o wykluczeniu z wycieczki) rezydent CKF albo inna osoba uprawniona przez CKF, ponosząca odpowiedzialność za wycieczkę. Po doręczeniu oznajmienia klientowi wygasa obowiązek CKF świadczenia klientowi jakichkolwiek usług według UOW.
   Klientowi w taki przypadku nie przysługuje prawo do zwrotu części ceny niewykorzystanych usług. Klient jednak powinien uregulować na rzecz CKF koszty powstałe w związku z jego przewozem zwrotnym na miejsce odjazdu oraz ewentualną powstałą szkodę.
  3. Klient jest poza przypadkami wymienionymi w niniejszych Warunkach i ogólnie obowiązujących przepisach prawa uprawniony jest do pisemnego odstąpienia od UOW w każdym czasie przed rozpoczęciem wycieczki bez podania przyczyny. Stosunek umowny wygasa i uczestnictwo anulowane jest na dzień doręczenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (anulowaniu) CKF. Klient przyjmuje do wiadomości, że w wyniku jego odstąpienia  powstaje CKF szkoda związana z koniecznością ponoszenia kosztów uzyskania nowego klienta albo w przypadku nieuzyskania nowego klienta szkoda wynikająca z odszkodowania za niewykorzystanie uzgodnionych usług dla kontrahentów CKF i odpowiedniego utraconego zysku. Strony umowy więc na wypadek takiej szkody spowodowanej w wyniku postępowania klienta uzgadniają niniejszym odstępne (opłaty anulacyjne), które klient powinien uregulować na rzecz CKF w przypadku odstąpienia od umowy. Podczas ustalania wysokości opłat anulacyjnych decyduje data doręczenia spółce CKF pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od UOW.
  4. Opłaty anulacyjne według ustępu 3 wynoszą:

a) 15 % - min. 80 PLN/os. z ogólnej ceny wycieczki, o ile odstąpienie od UOW z strony klienta nastąpi w terminie przekraczającym 60 dni przed pierwszym dniem wycieczki,

b) 35 % z ogólnej ceny wycieczki, o ile odstąpienie od UOW z strony klienta nastąpi w okresie 59 i 40 dniem przed pierwszym dniem wycieczki,

c) 50 % z ogólnej ceny wycieczki, o ile odstąpienie od UOW z strony klienta nastąpi w terminie 39 i 20 dniem przed pierwszym dniem wycieczki,

d) 75 % z ogólnej ceny wycieczki, o ile odstąpienie od UOW z strony klienta nastąpi w terminie 19 i 10 dnia przed pierwszym dniem wycieczki,

e) 90 % z ogólnej ceny wycieczki, o ile odstąpienie od UOW z strony klienta nastąpi od 9 dnia i pierwszym dniem wycieczki.

 1. W przypadku częściowego anulowania zakwaterowania klient powinien uregulować faktyczne koszty związane z częściowym anulowaniem. Podkreślamy,  że w takim razie faktyczne koszty mogą się różnić od opłat anulacyjnych podanych w punkcie 4 niniejszego artykułu.
 2. Opłaty anulacyjne za przewóz autokarem wynoszą w przypadku odstąpienia od UOW z strony klienta w okresie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem wycieczki 100 % z ceny danego przewozu, bez względu na przyczynę odstąpienia.
 3. Opłaty anulacyjne za przewóz samolotem lub promem wynoszą w przypadku odstąpienia od UOW z strony klienta w okresie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem wycieczki 100 % z ceny danego przewozu, bez względu na przyczynę odstąpienia.
 4. W przypadku odstąpienia od UOW (jak z strony klienta, tak również z strony CKF) będzie liczona cena ubezpieczenia.
 5. Wszystkie opłaty anulacyjne płatne są natychmiast. Już zapłacone zaliczki na cenę wycieczki będą automatycznie zaliczone na poczet opłat anulacyjnych, na co klient wyraża zgodę.
 6. W przypadku kiedy klient nie rozpocznie wycieczkę i nie złoży oświadczenie na piśmie o rezygnacji z UOW, CKF nie obowiązuje zwrócić klientowi już opłaconą cześć wycieczki. W tym przypadku nie obowiązuje CKF wystawić potwierdzenie i nie wykorzystanych usługach.

IX. Ubezpieczenie podróżne

 1. Na podstawie umowy generalnej nr 224 i polisy nr 1000530 zawartej z Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce z adresem ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk (dalej: “Ubezpieczyciel“). Klienci biorący udział w wycieczce za granicą Rzeczpospolitej Polskiej, objęci są podstawowym  ubezpieczeniem, które muszą wykupić w procesie Rezerwacji wycieczki. Zgodnie z prawem, Organizator nie może sprzedać wycieczki bez ubezpieczenia. Zakres podstawowego ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu (suma: 20.000 EUR), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (suma: 10.000 PLN – trwały uszczerbek, 5.000 PLN – śmierć), ubezpieczenie bagażu (suma: 800 PLN) oraz assistance (podstawowe).
 2. Klienci mają możliwość dobrowolnie, za dodatkową opłatą, rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową w czasie wyjazdu zagranicznego w stosunku do ochrony podstawowej, o której mowa w ust. 1 powyżej. Rozszerzona ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zakres ubezpieczenia w wariancie podstawowym Basic oraz wynikających z pakietu SPORT (zakres ryzyk związanych z uprawianiem sportów zimowych (narciarstwo, snowboard) oraz sportów wysokiego ryzyka, zgodnie z tabelą nr 2 zawartą na ostatnie strony UOW.
 3. Szczegółowy zakres ubezpieczenia pakietu BASIC i pakietu SPORT określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży dla Klientów Organizatorów Turystyki nr 10.22.003 (dalej OWU 10.22.003). W umowie ubezpieczenia zawieranej przez klienta zmienia się zapisy §2 pkt 30), który otrzymuje brzmienie: „pakiet SPORT – uważa się pakiet ryzyka ubezpieczeniowego związanych z amatorskim uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, obejmujący ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z uprawianiem sportów, ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwań, ubezpieczenie sprzętu sportowego, ubezpieczenie kosztów rehabilitacji oraz ubezpieczenie Assistance Active.” OWU ERV 10.22.003 dostępne są w Serwisie (w tym do pobrania w formacie PDF) – Ogólne Warunki Ubezpieczenia.)
 4. W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem kosztów leczenia, w szczególności gdy konieczna jest hospitalizacja ubezpieczonego, ubezpieczony powinien niezwłocznie skontaktować się z Centrum Alarmowym czynnym 24 godziny na dobę 365 dni w roku pod numerem telefonu +48 58 309 11 00. W przypadku leczenia ambulatoryjnego jego koszty do kwoty 100 EUR klient pokrywa we własnym zakresie. Po powrocie do Polski i po przedłożeniu oryginałów rachunków do Ubezpieczyciela są mu one zwracane po uwzględnieniu udziału własnego.

X. Ochrona danych osobowych

 1. CKF przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z ustawą nr 101/2000 Dz. - o ochronie danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny w bazie danych CKF.
 2. Klient z zawarciem UOW przyjmuje do wiadomości, że przekazuje CKF dane osobowe w zakresie podanym w UOW w celu świadczenia usług CKF, wynikających z zawartej UOW oraz usług związanych (mianowicie zapewnienie zakwaterowania, przewozu, pośrednictwo w ubezpieczeniu, itp.). a wymienione dane osobowe będą przetwarzane przez CKF z możliwością ich przekazania dostawcom usług wynikających z umowy o wycieczkę, wzgl. z umowy ubezpieczenia, przez których mogą być przetwarzane. Klient przez podpisanie UOW wyraża na to zgodę. Przekazanie wymienionych danych osobowych konieczne jest do zawarcia UOW oraz do jej wykonania, wzgl. do zawarcia umowy ubezpieczenia i jej wykonania. W przypadku odmówienia przekazania danych osobowych nie może dojść do zawarcia i wykonania UOW ani umowy ubezpieczenia.
 3. Klient przez podpisanie UOW z zgodnie z ustawą nr 101/2000 Dz., wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych i danych wrażliwych w zakresie niniejszej umowy przez spółkę Cestovní kancelář FISCHER, a.s., Regon: 26141647, z siedzibą Na Strži 65/1702, Praha 4, jako administratora, tzn. imiona, nazwiska, numeru telefonu, adresu oraz e-mail, w celu świadczenia usług i dostarczania produktów biura podróży w celu działań marketingowych i handlowych biura podróży oraz jego kontrahentów, wzgl. przez innego podobnego administratora, produktów i usług stron trzecich, również wysyłanie ofert świadczenia usług i dostawy produktów biura podróży pocztą oraz emailem. Wymieniona zgoda udzielona jest CKF na czas nieokreślony do pisemnego odwołania wymienionej zgody. Klient dalej potwierdza, że został przez CKF poinformowano wszystkich prawach wynikających z ustawy nr 101/2000 Dz., mianowicie o swoich prawach według §12 i 21 wymienionej ustawy, tzn. przekazanie danych jest dobrowolne, odwołanie zgody jest możliwe nieodpłatnie w każdym czasie pod adresem CKF, klientowi przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych i wrażliwych, prawo do poprawy tych danych i blokowania niepoprawnych danych, do ich likwidacji, itd. W przypadku wątpliwości związanych z przestrzeganiem praw może się klient w każdym czasie zwrócić do CKF albo bezpośrednio do Urzędu ochrony danych osobowych.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie informacje i dane zawarte w katalogach i pozostałych ofertach usług przygotowanych przez CKF o usługach, cenach i warunkach podróży odpowiadają informacją znanym w czasie ich przygotowania. CKF uprawnione jest do jednostronnej poprawy tych warunków w przypadku decydujących okoliczności.
 2. CKF zastrzega sobie prawo do błędów drukarskich w katalogu albo innych przygotowanych ofertach w formie drukowanej albo internetowej.  Oferta możliwości zakwaterowania oraz usług ważna jest do wyczerpania.
 3. CKF jest należycie ubezpieczona na wypadek upadłości, w zakresie i na warunkach ustalonych w ustawie nr 159/1999 Dz. w zakładzie ubezpieczeń, posiadającym pozwolenie według odrębnego przepisu na ubezpieczenie w zgodzie z wymienioną ustawą. Aktualne szczegółowe informacje dotyczące ważnego ubezpieczenia są do dyspozycji w internecie, w wszystkich punktach CKF oraz w punktach autoryzowanych sprzedawców CKF. Klient również w zgodzie z ustawą otrzymuje świadectwo ubezpieczenia razem z umową o wycieczkę albo potwierdzeniem wycieczki.
 4. Jakakolwiek oferta wycieczki z katalogu, strony internetowej albo dodatkowych ofert CKF nie jest ofertą w myśl postanowienia § 1780 i nast. Ustawy nr 89/2012 Dz. – Kodeks cywilny.
 5. Niniejsze Warunki ogólne wchodzą w życie z skutkiem na dzień 25.05.2018.

Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
właściciel marki handlowej NEV-DAMA